Poniżej przedstawiamy Poradnik z listą pytań i odpowiedzi, które mogą być dla Państwa przydatne przy ubieganiu się o kredyt.

Zdolność kredytowa

Czy mogę starać się o kredyt gdy moje wynagrodzenie nie wpływa na konto?

Można starać się o kredyt. Jednakże w przypadku, kiedy wynagrodzenie nie wpływa na konto bank może zażądać dodatkowych dokumentów: zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego lub zaświadczenia z ZUS o podstawie, od której odprowadzane są składki.

Pracuję w nowej firmie dopiero od 3 miesięcy. Czy tak krótki okres zatrudnienia przekreśla moje szanse na kredyt?

Banki akceptują tak krótki czas zatrudnienia.W celu wykazania stażu pracy bank poprosi o świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy. Jeżeli natomiast umowa o pracę zawarta jest na okres próbny wówczas z dużym prawdopodobieństwem trzeba będzie poczekać z wnioskowaniem o kredyt do momentu zakończenia okresu próbnego, przy czym kolejna umowa nie będzie musiała być zawarta na czas nieokreślony. Banki z reguły zaakceptują umową na czas określony, na przykład na rok, dwa.

Pracuję za granicą. Czy bank udzieli mi kredytu?

Większość banków akceptuje dochody uzyskiwane za granicą. Bank poprosi o zaświadczenie o dochodzie oraz wyciągi z konta osobistego potwierdzającego wpływy wynagrodzenia.

Moja żona nie pracuje. Czy możemy liczyć na kredyt?

W tym przypadku bank przyjmie do oceny zdolności kredytowej dochody tylko jednego małżonka. W przypadku, kiedy tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochody bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np. ubezpieczenie na życie.

Czy istnieje jeden starndardowy druk zaświadczenia o zarobkach akceptowany przez wszystkie banki?

Nie ma jednego uniwersalnego druku. Każdy bank wymaga informacji o zatrudnieniu na własnym formularzu. W indywidualnych przypadkach bank może się zgodzić na inny formularz, pod warunkiem, że podane na nim informacje będą zawierały dokładnie
wszystkie dane, jakie zawiera formularz bankowy. Warto jednak wcześniej ustalić taką informację u doradcy bankowego.

Mój zakład pracy wystawia zaświadczenie o zarobkach tylko na swoim druku, czy bank zaakceptuje takie zaświadczenie?

Każdy bank wymaga informacji o zatrudnieniu na własnym formularzu. W indywidualnych przypadkach bank może się zgodzić na inny formularz, pod warunkiem, że podane na nim informacje będą zawierały dokładnie wszystkie dane, jakie zawiera formularz bankowy. Warto jednak wcześniej ustalić taką informację u doradcy bankowego.

Czy bank zaakceptuje diety jako składnik wynagrodzenia?

Tak, niektóre banki mogą zaakceptować diety, jako składnik wynagrodzenia. Warto w takim przypadku wcześniej skonsultować to z doradcą bankowym.

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli mój zakład pracy jest postawiony w stan likwidacji?

Nie. Bank nie ma pewności czy klient będzie miał możliwość spłaty raty kiedy zakład zostanie rozwiązany.

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli jestem na urlopie wychowawczym?

Nie. W czasie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W związku z powyższym ocena tzw. zdolności kredytowej będzie negatywna. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być powrót do pracy lub przystąpienie do kredytu osoby/osób, których dochody zagwarantują w ocenie banku zdolność kredytową.

Posiadam umowę o prace na czas określony.Czy czy w tym przypadku mogę starać się o kredyt hipoteczny?

Tak, część banków traktuje takie umowy na równi z umowami na czas nieokreślony. Ważne, aby wnioskując o kredyt umowa taka nie kończyła się w perspektywie krótkiego okresu (za miesiąc, dwa lub trzy) – w takim przypadku bank może poprosić o przedłużenie umowy z pracodawcą.

Czy premie i nagrody są brane pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej?

Tak, jeżeli mają charakter regularny. W przypadku premii otrzymywanych nieregularnie lub uznaniowych bank może przyjąć tylko część kwoty lub nie przyjąć ich wcale.
Posiadam umowę o prace zagranicą.

Jakie dokumenty należy przygotowac dla banku, żeby otrzymać kredyt?

Bank wymaga zaswiadczenia o zarobkach na druku bankowym lub przetłumaczonego na język polski kontraktu/umowy o pracę wraz z historią konta osobistego potwierdzającą wpływy wynagrodzenia. Warto dodać, że niektóre banki posiadają już druki o zatrudnieniu w językach obcych: angielskim, niemieckim.Część z banków wymaga zaświadczenia z zagranicznego odpowiednika Biura Informacji Kredytowej oraz rozliczenie podatkowe za ostatni rok podatkowy.

Działalność gospodarcza

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby starać się o kredyt hipoteczny?

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 6 miesięcy. W większości jednak banków procedury zazwyczaj mówią o okresie 12 – 24 miesięcy. W indywidualnych przypadkach można próbować starać się o kredyt już po kilku miesiącach.
Takim przypadkiem może być na przykład przejście z etatu na tzw. samozatrudnienie u tego samego pracodawcy – należy wówczas wykazać ciągłość pracy/współpracy z danym pracodawcą pokazując świadectwo pracy oraz aktualną umowę/kontrakt o współpracy w ramach samozatrudnienia.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny jeżeli działalność gospodarcza rozliczana jest  na karcie podatkowej?

Tak, większość banków akceptuje ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, jednakże mogą pojawić się ograniczenia związane z przyznaną kwotą kredytu – na przykład bank udzieli kredytu tylko do wysokości 70-80% wartości zabezpieczenia, czyli zażąda wkładu własnego na poziomie 20-30%. Poza tym każdy bank inaczej przyjmie wysokość dochodów do oceny zdolności kredytowej.

Czy mogę ubiegać się o kredyt hipoteczny, jeżeli działalność rozliczana jest w formie podatku zryczałtowanego?

Banki z reguły akceptują ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w PIT-28 widnieją tylko informacje dotyczące przychodów podatnika. Nie ma informacji o kosztach i dochodzie. Dlatego też każdy bank indywidualnie oceni zdolność kredytową kredytobiorcy w zależności od specyfiki działalności, branży i oświadcznia klientów o kosztach lub przyjęcia wskaźników ustalonych w procedurach kredytowych.

Czy przy składaniu wniosku kredytowego do banku muszę zawsze mieć dokument potwierdzający niezaleganie z Urzędu Skarbowego  i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Przy składaniu wniosku część banków dopuszcza oświadczenie klienta o braku zaległości w ZUS i US. Dopiero po pozytywnej decyzji kredytowej klient będzie zobligowany do potwierdzenia tego oświadczenia stosownymi zaświadczeniami z ZUS i US.
Warto jednak wcześniej ustalić taką informację u doradcy kredytowego.

Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli zalegam z płatnościami podatkowymi i skladek ZUS?

Bank odmówi kredytu. Potraktuje to jako zaległości w spłacie zobowiązań podobnie, jak w przypadku nieterminowego regulowania rat kredytów. Przed ubieganiem się o kredyt należy uregulować zaległości podatkowe i w ZUS.

Moja firma uzyskała w ostatnim roku podatkowym stratę, czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny?

Jest taka możliwość. Część banków analizuje dochody z dłuższego okresu np. 2 lat i bierze pod uwagę aktualny rozliczone miesiące podatkowe. Czasami też można spróbować wyjaśnić stratę podpierając się stosownymi dokumentami, na przykład strata pojawiła się w związku z inwestycjami, które nie mają charakteru cyklicznego, (często jednorazowe duże wydatki inwestycyjne związane z rozbudową hali magazynowej, zakupem/remontem lokalu użytkowego itp). Może to być argument w rozmowie z bankiem.
Jeżeli jednak straty wynikają z działalności operacyjnej firmy (są spowodowane gorszą koniunkturą, utratą zamówień, wzrostem kosztów bieżącej działalności firmy itp.) bank najprawdopodobniej nie udzieli kredytu.

Prowadzę działalność gospodarczą za granicą, czy mogę starać się kredyt hipoteczny?

Część banków akceptuje dochody z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą.

Prowadzę działalność gospodarczą za granicą, jakie dokumenty muszę przedstawić w banku aby uzyskać kredyt?

Banki indywiudalnie określają listę wymaganych dokumentów w przypadku prowadzenia działalności za granicą. Najczęściej są to dokumenty rejestrowe i dochodowe działalności obowiązujące w danym kraju.

Wykonuję zawód zaufania publicznego, czy mogę uzyskać kredyt na procedurze uproszczonej?

Tak. Banki mają w swojej ofercie kredyty z uproszczoną procedurą dla zawodów zaufania publicznego np. lekarzy, prawników.
Do wniosku wymagana jest mniejsza ilość dokumentów niż przy standardowej procedurze. Zazwyczaj w przypadku uproszczonych procedur koszty kredytu (prowizje bądź oprocentowanie kredytu) mogą być wyższe, choć nie zawsze to jest regułą.

Umowy zlecenia/kontrakty/umowy o dzieło

Czy dochód z umów zleceń, kontraktów, umowy o dzieło są akceptowane przez bank jako źródło dochodu?

Tak, są akceptowane ale pod warunkiem, że mają charakter stały. Kredytobiorca będzie musiał udokumentować, że umowa trwa już od jakiegoś czasu (minimum 6 miesięcy) lub jeżeli dochód z umowy o dzieło/zlecenia występuje tylko raz w roku – ale funkcjonuje to już od kilku lat.

Umowy zlecenia/kontrakty/dzieło to moje jedyne źródło dochodu. Czy mimo to mogę się starać o kredyt hipoteczny?

Tak, są to akceptowane przez banki źródła dochodu, jeżeli kredytobiorca wykaże, że uzyskiwane w ten sposób dochody mają charakter stały, a nie sporadyczny.

Jak długo muszę pracowac na umowe zlecenie żeby starać się o kredyt hipoteczny?

Jeżeli jest to jedyne źródło dochodu to nie krócej niż 6 miesięcy, jeżeli jest to źródło dodatkowe – 3 miesiące. Każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury w tym zakresie.

Marynarze

Jakie dokumenty należy przedstwic bankowi jeżeli uzyskuje się dochody z kontraktów marynarskich?

Banki wymagają przedstawienia kontraktów marynarskich, książeczki żeglarskiej oraz potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto wnioskodawcy. Dodatkowe dokumenty ustalane są indywidualnie.

Jestem marynarzem i część mojego wynagrodzenia nie wpływa na konto. Co w takiej sytuacji? Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny?

Niektóre banki akceptują zaświadczenie od armatora lub odciniki wynagrodzenia na podstawie których można potwiedzić wysokość wynagrodzenia miesięcznego.

Czy wniosek kredytowy może złożyć współmałzonek?

Tak, jeżeli dysponuje prawidłowo wykonanym przez notariusza pełnomocnictwem, które przewiduje taką czynność.

Emerytury/renty/zasiłki

Czy renta rodzinna jest akceptowanym źródlem dochodu przez bank?

Nie. Bank nie akceptuje tego rodzaju źródła dochodu ze względu na to że świadczenie jest niestabilnym źródłem dochodu.

Czy renta czasowa jest akceptowanym źródłem dochodu?

Tak, niektóre banki akceptują rentę przyznaną na czas określony. Najczęściej kredyt musi się skończyć w terminie zakończenia renty.

Posiadam emeryturę pomostową, czy jest ona akceptowana przez bank jako główne źródło dochodu?

Tak, nie powinno być problemu z zaakceptowaniem przez banki emerytury pomostowej, jako źródła dochodu.

Moja emerytura/renta nie wpływa na konto, czy można uzyskać kredyt hipoteczny?

Tak. Bank poprosi o zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury/renty i ostatnie trzy odcinki wypłaty świadczenia.

Czy akceptowania jest emerytura/renta przyznana zagranicą?

Tak.Część banków przyjmie emeryturę i rentę zagraniczną jako źródło dochodów pozwalających na uzyskanie kredytu hipoteczego w Polsce.

Jakie dokumenty do kredytu należy przygotować jeżeli emerytura/renta przyznana jest zagranicą?

Należy przygotować dokument potwierdzajacy przyznanie i wysokość świadczenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Nieruchomości

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny pod zabezpieczenie maszyn lub samochodów?

Nie ma takiej możwliości. Zabezpieczenim kredytu hipotecznego może być tylko nieruchomość.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu znajduje się zagranicą?

Nie ma takiej możliwości ze strony prawnej. Bank nie może przyjąć jako zabezpieczenie kredytu nieruchomość leżącą poza granicami kraju.

Czy można zabezpieczyć się na udziałach w nieruchomości?

Tak istnieje taka możliwość. Warunkiem takiego zabezpieczenia jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości na obciążenie hipoteki nieruchomości.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli jest już wpisana inna hipoteka?

Tak, jeżeli bank wyrazi na to zgodę. Zazwyczaj bank wymaga, aby „jego” hipoteka była wpisana na pierwszym miejscu w dziale IV ksiegi wieczystej. Jeżeli wartość zabezpieczenia jest znaczna, a hipoteka już wpisana zabezpiecza niewielką kwotę kredytu lub
w innych indywidualnych przypadkach bank może wyrazić zgodę. Nie mniej jednak nie są to praktyki często stosowane.

Czy mogę sprzedać nieruchomość na której jest hipoteka banku?

Tak. Hipoteka banku nie przeszkadza w sprzedaży nieruchomości. Należy pamietać o tym, z części środków ze sprzedaży należy spłacić kredyt w celu zwolnienia hipoteki z nieruchomości.

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli nieruchomość ma wpisaną służebność osobistą w Księdze Wieczystej?

Nie ma takiej możliwości. Służebność osobista musi być wykreślona. Nieruchomość ze służebnością osobistą nie może być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Czy uzyskam kredyt hipoteczny jeżeli nieruchomość ma wpisaną w Księdze Wieczystej służebność gruntową?

Tak, jest to możliwe. Służebność gruntowa może dotyczyć na przykład prawa do przejazdu i przechodu co nie stanowi dla banku przeszkody w udzieleniu kredytu hipotecznego.

Posiadam nieruchomość w złym stanie technicznym, czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny?

Tak. Bank będzie prawdopodobnie wymagał aby część kredytu została przeznaczona na remont nieruchomości.

Otrzymałem nieruchomość w spadku, czy mogę wziąć kredyt hipoteczny z zabezpieczeniem na takiej nieruchomości?

Tak, ale należy uregulować wszystkie sprawy spadkowe przed złożeniem wniosku kredytowego.

Czy można uzyskac kredyt hipoteczny na zakup działki rolnej?

Tak istnieje taka możliwość. Większość banków preferuje jako zabezpieczenie działki budowlane.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup działki rekreacyjnej?

Tak, jest taka możliwość ale bank poprosi o zabezpieczenie kredytu na innej nieruchomości. Działka rekreacyjna nie jest mile widzialnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup kamienicy?

Tak, jest taka możliwość jednak w przypadku kredytów hipotecznych niewiele banków zechce zabezpieczyć się na tego typu nieruchomości.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup lub budowę pensjonatu?

Tak, jest taka możliwość. Kredyt hipoteczny pod zabezpieczenie pensjonatu będzie kredytem droższym niż kredyty pod zakup lub budowę na przykład domu.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup działki budowanej bez warunków zabudowy?

Tak. Część banków akceptuje także inne dokumenty potwierdzające możliwość budowy na działce jak np.: studium

Gdzie można sprawdzić, czy na kupowanej nieruchomosci nie ma obciażeń lub służebności?

Podstawowym dokumentem do którego trzeba sięgnąć w takim przypadku to księga wieczysta nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma do nich dostęp w Sądzie Rejonowym. Wystarczy tylko mieć numer księgi wieczystej i sąd udostępnia ją do przeglądu.

Czy bank staje się właścicielem nieruchomości, jeżeli finansuje zakup nieruchomosci kredytem hipotecznym?

Bank nie staje się właścicielem nieruchomości. W dziale IV księgi wieczystej figuruje jako wierzyciel.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na wykup mieszkania od gminy?

Tak. Banki udzielają kredytu hipotecznego na wykup nieruchomosci od gminy lub miasta.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na adaptację poddasza?

Tak. Banki wymagają aby wnioskodawca był właścicielem poddasza a w części banków wystarczy protokół uzgodnień ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową ustalający warunki zakupu.

Czy można otrzymać kredyt na nieruchomość uzyskaną w spadku?

Tak, pod warunkiem, że postępowanie spadkowe zostało zakończone.

Czy można zabezpieczyć się na nieruchomości należącej do osoby nieletniej?

Nie ma takiej możliwości.

Chcę kupić mieszkanie od syndyka masy upadłościowej dewelopera. Czy to możliwe?

Tak. Na rynku kredytów hipotecznych są banki które umożliwiają taką transakcję.

Kredytobiorcy

Czy trzeba mieć uregulowaną służbę wojskową żeby uzyskać kredyt hipoteczny?

Nie nie ma takiej konieczności. Większość banków nie wymaga uregulowanej służby wojskowej.

Czy obcokrajowiec może uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce?

Tak. Obcokrajowiec może starać się o kredyt hipoteczny w Polsce.

Czy alimenty na dziecko będą traktowane jako dochód?

Nie, w analizie dochodów bank nie uwzględni alimentów.

Jestem w ciąży i chciałabym zaciągnąć kredyt hipoteczny. Czy banki zwracają na to uwagę?

Kwestia ta jest bardzo różnie rozwiązana w poszczególnych bankach. Czasami wystarczy Pani oświadczenie, że po okresie urlopu macierzyńskiego powróci Pani do pracy. Niektóre banki nie wezmą jednak Pani dochodu pod uwagę jeżeli jest Pani na zwolnieniu lekarskim i wynagrodzenie wypłaca ZUS. Istnieją banki dla których nie ma to znaczenia dlatego przed złożeniem wniosku trzeba zapytać o tę kwestię.

Obciążenia

Mam już jeden kredyt.Czy mogę się starać o kredyt hipoteczny?

Bank oceni zdolność kredytową przyjmując do analizy płacone już raty innych kredytów i po przeanalizowaniu wniosku wyda decyzję kredytową.

Jestem poręczycielem innego kredytu. Czy przeszkodzi mi to w uzyskaniu kredytu hipoteczego?

Wcześniejsze poręczenie kredytu nie stanowi problemem w uzyskaniu kolejnego kredytu. Bank oceni zdolność kredytową przyjmując do analizy  raty poręczanych kredytów.

Mam przyznany debet w koncie osobistym. Czy bank przyjmie ten debet jako moje obciążenie kredytowe?

Jeżeli debet nie jest on wykorzystywany niektóre banki nie wezmą go pod uwagę przy analizie wniosku. Jeżeli jest on wykorzystywany przy analizie zdolności kredytowej banki przyjmą określony procedurą procent z kwoty zadłużenia lub kwotę całego debetu.

Czy alimenty będą zaliczone do moich obciążeń?

Tak. Banki przyjmą alimenty jako obciążenie miesięczne.

Czy raty kredytu zaciągniętego na moją działalność gospodarczą traktowane są jako moje osobiste zobowiązania?

Część banków nie bierze ich pod uwagę.

Czy bank potraktuje  leasing operacyjny jako moje obciążenie finansowe?

Większość banków nie uwzględnia do zdolności kredytowej rat leasingu operacyjnego.

Opóźnienia w spłatach, BIK

Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem 15 dni. Czy może to stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu?

Nie powinno to stanowić prablemu. Opóźnienia w płatnościach rat do 30 dni przyjmowane są jak kredyty spłacane terminowo.

Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem 60 dni. Czy bank może odmówić mi udzielenia kredytu hipoteczego?

Banki z wielką ostrożnością podchodzą do kredytobiorców którzy spóźniają się ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. Bank potraktuje tą sytuację indywidualnie.

Gdzie mogę sprawdzić, czy miałem kiedyś zaległości?

W celu sprawdzenia historii kredytowej należy zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej z prośbą o raport kredytowy.

Skąd bank wiedział, że miałem opóźnienia w spłatach kredytu?

Banki korzystają z bazy Biura Informacji Kredytowej gdzie rejestrowane są kredyty (również te prawidłowo spłacane). Istnieją również inne rejestry, z których korzystają Banki.

Kredytobiorcy

Czy mogę zaciągnąć kredyt hipoteczny wraz ze swym partnerem?

Tak, nie jest wymagane aby kredytobiorcy byli małżonkami.

Czy muszę przystąpić do kredytu z małżonkiem?

Tak, istnieje nawet taka konieczność w przypadku wspólności majątkowej małżonków, chyba że istnieje rozdzielność majątkowa i małżonek nie musi przystępować do kredytu.

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nabywanej nieruchomości?

Nie. Do kredytu mogą przystąpić np. rodzice wspomagając zdolność kredytową dziecka, które będzie jedynym właścicielem nieruchomości.

Czy banki sprawdzają u pracodawcy dane zawarte w zaświadczeniu o zarobkach?

Oczywiście banki sprawdzają dane z zaświadczenia, zwłaszcza gdy pensja nie wpływa na rachunek bankowy. Weryfikacja może odbywać się telefonicznie lub bezpośrednio o pracodawcy.