0-9
A
A conto
Na poczet. Wpłata części ceny nabycia. Stosowane również jako zaliczka.
A vista
W przypadku depozytów środki mogą być wypłacone w dowolnym momencie bez utraty odsetek lub rachunek a vista środki pieniężne mogą być wypłacone natychmiast za okazaniem wymaganego dokumentu.
Akcja
Emitowany przez spółkę akcyjną papier wartościowy.
Akredytywa
Bezgotówkowe rozliczenia między kontrahentami. Rolę pośredniczącą w rozliczeniu pełni bank. Bank na żądanie zleceniodawcy otwiera akredytywę (blokuje środki na koncie bankowym lub udziela kredyt) w celu zabezpieczenia zapłaty dla zleceniobiorcy.
Aktywa
Środki trwałe i majątek ruchomy zgromadzony przez firmę.
Aktywa netto
Majątek minus zobowiązania.
Aktywa obrotowe
Aktywa posiadane krócej niż 12 miesięcy.
Aktywa płynne
Środki trwałe które łatwo zamienić na gotówkę.
Analityk kredytowy
W przypadku kredytów hipotecznych osoba dokonująca ze strony banku oceny ryzyka przy udzieleniu kredytu.
Analiza finansowa
Uważana za najważniejszą analizę w toku udzielania kredytu przez bank. Analiza finansowa obejmuje sprawdzenie zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz ocenę ryzyka kredytowego.
Aneks
Uzupełnienie lub zmiana zapisów w umowie. Opłatą za aneks obciążany jest najczęściej klient. Aneksem zmienia się między innymi zapisy dotyczące opłat, przewalutowania, okres spłaty kredytu.
Aport
Rzeczowy wkład do kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Aprecjacja
Wzmocnienie kursu waluty względem innych walut.
Asygnata
Dokument księgowy stanowiący podstawę do wypłaty pieniędzy.
B
BIK
Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana do gromadzenia oraz udostępnia informacji na temat historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów.
Barter
Wymiana towaru na towar.
Beneficjent
Osoba będąca odbiorcą środków na przykład z kredytu.
Bilans
Zestawienie aktywów i pasywów firmy na określony dzień.
Blokada środków na rachunku
Dyspozycja czasowego zablokowania środków na przykład na rachunku bankowym, lokacie . Blokada środków może być zabezpieczeniem wierzytelności banku przy kredycie hipotecznym.
Bon skarbowy
Papier wartościowy ( najczęściej krótkoterminowy ) emitowny przez Skarb Państwa.
C
Cash flow
Różnica między bieżącymi przychodami a bieżącymi wydatkami.
Cesja
Osoba cedenta przenosi prawa, uprawnienia lub wierzytelności na inną osobę w tym przypadku cesjonariusza.
Cesja
Przeniesienie na bank praw wynikających z podpisanej umowy ubezpieczenia nieruchomości. Banki udzielające kredytu hipotecznego zawsze wymagają ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości będącej zabezpieczeniem wierzytelności. Na polisie ubezpieczyciel zapisuje formułkę „cesja na rzecz banku” i podaje nazwę banku. Cesja praw polisy najczęściej jest warunkiem do wypłaty kredytu. Po wystąpieniu szkody odszkodowanie przysługuje instytucji finansującej zakup nieruchomości.
Cesja praw ubezpieczenia
Przeniesienie na bank praw wynikających z podpisanej umowy ubezpieczenia nieruchomości. Banki udzielające kredytu hipotecznego zawsze wymagają ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości będącej zabezpieczeniem wierzytelności. Na polisie ubezpieczyciel zapisuje formułkę „cesja na rzecz banku” i podaje nazwę banku. Cesja praw polisy najczęściej jest warunkiem do wypłaty kredytu. Po wystąpieniu szkody odszkodowanie przysługuje instytucji finansującej zakup nieruchomości.
Cesja wierzytelności
Cesja wierzytelności umożliwia bankowi (wierzycielowi) przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią np. firmę windykacyjną.
Cudzoziemiec
Osoba zamieszkująca terytorium Polski ale nie będąca jej obywatelem.
D
Deflacja
Wzrost siły nabywczej pieniądza w stosunku do spadku jego podaży.
Deklaracja wekslowa
Porozumienie, między wystawcą weksla i odbiorcą weksla, określające warunki i sposób wypełnienia weksla in blanco. Deklaracja wekslowa ogranicza zatem możliwość wypełnienia weksla in blanco według swojej woli przez odbiorcę weksla
Deprecjacja
Oznacza spadek wartości waluty w stosunku do innych walut.
Domicyliat
Osoba lub instytucja, najczęściej bank u której płatny jest weksel.
Dywidenda
Zysk spółki akcyjnej należny akcjonariuszowi.
E
E-banking
Inaczej bankowość elektroniczna lub telebanking.
Egzekucja zobowiązań
Egzekucyjne odzyskiwanie wierzytelności przez komornika.
Euribor
Stopa procentowa kredytów w strefie euro.
F
Franchising
Forma prowadzenia działalności pod cudzym szyldem. Franczyzobiorca używa marki firmy dzieląc się z franczyzodawcą zyskami firmy.
G
Gospodarstwo domowe
Osoby mieszkające razem, wspólnie utrzymujące się.
H
Harmonogram spłat
Plan spłaty kredytu.
Hipoteka
Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wobec kredytobiorcy. W księdze wieczystej nieruchomości hipoteka wpisana jest w dziale czwartym.
Hipoteka kaucyjna
Hipoteka stosowana w chwili gdy przy jej ustanowieniu nie można określić dokładnie kwoty zadłużenia na przykład przy kredycie walutowym wtedy ustala się górną granicę kwoty. Kwota ta musi pokryć zobowiązanie wobec banku oraz ewentualne koszty dodatkowe.
Hipoteka łączna
Hipoteka wpisana do ksiąg wieczystych kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności.
Hipoteka zwykła
Hipoteka określona dokładną kwotą zabezpieczającą wierzytelność.
I
In blanco
Dokument świadomie nie wypełniony.
Indos weksla
Przeniesienie praw z weksla. Indos występuje w formie pisemnego oświadczenia.
Inkaso weksla
Przekazanie weksla do zapłaty.
J
K
Karencja
Odroczenie płatności, w przypadku kredytów hipotecznych okres czasu w którym klient wpłaca tylko ratę odsetkową od zaciągniętego kredytu
Karta debetowa
Karta pozwalająca na korzystanie z środków na koncie bankowym tylko do wysokości dostępnego salda.
Kaucja
Zabezpieczenie pieniężne w przypadku nie dotrzymania umowy.
Koszty utrzymania
Kwota wydatków miesięcznych gospodarstwa domowego lub poszczególnych osób brana do analizy finansowej przez bank. Najczęściej są to sztywno ustalone kwoty. Na przykład kwota utrzymania jednej osoby przyjęta przez bank to 600zł.
Kredyt konsolidacyjny
Założeniem tego rodzaju kredytu jest skonsolidowanie wszystkich zobowiązań w jeden kredyt. Najbardziej popularne są hipoteczne kredyty konsolidacyjne. Dużo niższe oprocentowanie oraz długi okres kredytowania sprawiają, że ten rodzaj kredytu pozwala na obniżenie miesięcznych rat nawet o kilkadziesiąt procent. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu możemy spłacić kredyt gotówkowy, samochodowy, kartę kredytową, debet w koncie, kredyt hipoteczny, a także w przypadku niektórych banków kredyt inwestycyjny i obrotowy udzielony firmie. Hipoteczne kredyty konsolidacyjne są udzielane zazwyczaj do 60-70% wartości nieruchomości.
KW
Skrót używany w umowach kredytowych oznaczający księgę wieczystą nieruchomości.
L
LIBOR
(London Interbank Offer Rate) – stopa procentowa kredytów udzielanych na miedzynarodowym rynku międzybankowym w Londynie. Stawka LIBOR jest oprócz marży podstawowym składnikiem ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w walucie. Oprocentowanie kredytu = marża + odpowiednia stawka LIBOR.
LTV (Loan to Value)
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia wyrażony w procentach. Przykład: kredyt 80 000 PLN, wartość nieruchomości 100 000 PLN to LTV=80%
M
Marża
Jest to wynagrodzenie banku za udostępnienie kapitału kredytobiorcy.
Monit
Wezwanie do zapłaty w formie pisemnego ponaglenia.
N
Negatywna decyzja kredytowa
Odmowa ze strony banku na udzielenie kredytu. Na ogół banki podają powód odmowy ale nie muszą tego robić w każdym przypadku.
Nieruchomość
Część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
Nieruchomość osoby trzeciej
Nieruchomość, której właściciel nie jest kredytobiorcą ale zgadza się by była ona zabezpieczeniem kredytu udzielonego innej osobie.
O
Odpis z KW
Dokument informujący o stanie prawnym nieruchomości. Wydaje go właściwy Sąd Rejonowy na wniosek każdej zainteresowanej osoby gdyż księgi wieczyste są jawne.
Odsetki karne
Odsetki naliczane od przeterminowanych należności. Wysokość odsetek karnych określa umowa kredytowa.
Okres kredytowania
Okres na jaki bank udziela kredytu. Determinuje go ściśle umowa kredytowa. Jest to przedział czasu do nieprzekraczalnego terminu w jakim kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt.
Opłata za wcześniejszą spłatę
Opłata za wcześniejszą spłatę – kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Dokument w formie oświadczenia stanowiący zabezpieczenie wierzytelności (np. kredytu hipotecznego). Podpisuje je dłużnik/kredytobiorca. Stanowi zgodę na wystawienie przez bank tytułu egzekucyjnego, który może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Mówiąc krótko oświadczenie o poddaniu się egzekucji ułatwia bankowi dochodzenie swojej wierzytelności w przypadku niespłacania jej przez kredytobiorcę.
P
Podwyższenie kwoty kredytu
Dobranie pewnej kwoty do posiadanego już kredytu. Należy zwrócić uwagę czy nie zmieni to parametrów cenowych całego kredytu.
Poręczenie kredytu
Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (kredytobiorca główny) zobowiązania nie wykonał. Poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Choć poręczyciel nie zaciąga danego zobowiązania to jego dane również mogą znaleźć się w bazie BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Przy kredytach hipotecznych poręczenie jest stosowane dość rzadko.
Poręczyciel
Inaczej żyrant. Osoba, która zobowiązuje się względem wierzyciela (banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (kredytobiorca główny) zobowiązania nie wykonał.
Pozwolenie na budowę
Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Pożyczka hipoteczna
Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Od kredytu różni się tym, że nie wskazuje celu na który jest udzielona. Można ją wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny.
Pozytywna decyzja kredytowa
Zgoda banku na udzielenie kredytu. Może być ona uzależniona od spełnienia pewnych warunków (przedstawienie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, itp.)
Prowizja
Kwota jaką pobiera bank za udzielenie kredytu. Można ją zapłacić bezpośrednio lub czasami doliczyć do kwoty kredytu.
Prowizja za wcześniejszą spłatę
Opłata pobierana przez bank w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie.
Przewalutowanie
Zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania.
Punkt bazowy
Jest to 1/100 (jedna setna) punktu procentowego.
Punkt procentowy
(w skrócie p.p.) Punkt procentowy określa nominalną zmianę wartości. Jeśli oprocentowanie wynosi 6% i zostaje podniesione o 1 punkt procentowy, to wzrasta do 7%, a jeśli wzrasta o 1% ( jeden procent), to wynosi po podwyżce 6,06%.
Q
R
Rata anuitetowa
Inaczej rata równa. Jest to rodzaj rat, które pozostają równe w całym okresie kredytowania. Wynika to z tego że w racie równej część odsetkowa maleje, a rośnie część kapitałowa. Te dwa składniki zmieniają się proporcjonalnie dlatego całkowita rata pozostaje na tym samym poziomie. Wysokość raty równej może się oczywiście zmieniać w momencie zmiany oprocentowania lub kursu waluty w przypadku kredytów denominowanych w walucie a spłacanych w PLN.
Rata kapitałowa
Część raty kredytu, której spłata pomniejsza, w przeciwieństwie do części odsetkowej raty, saldo kredytu czyli zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku. Całkowita rata kredytu składa się z raty kapitałowej i części odsetkowej.
Raty malejące
Jest to rodzaj rat, których wysokość maleje w okresie kredytowania. Rata malejąca składa się bowiem ze stałej części kapitału, a maleje w wyniku zmniejszającej się części odsetkowej raty. W miarę spłacania kredytu odsetki naliczane są od coraz mniejszej kwoty kapitału. Przy takim samym kredycie przez pewien okres rata malejąca jest wyższa w porównaniu z ratą równą.
Raty równe
Jest to rodzaj rat, które pozostają równe w całym okresie kredytowania. Wynika to z tego że w racie równej część odsetkowa maleje, a rośnie część kapitałowa. Te dwa składniki zmieniają się proporcjonalnie dlatego całkowita rata pozostaje na tym samym poziomie. Wysokość raty równej może się oczywiście zmieniać w momencie zmiany oprocentowania lub kursu waluty w przypadku kredytów denominowanych w walucie obcej a spłacanych w PLN.
Refinansowanie kredytu
Spłata posiadanego kredytu innym kredytem. Refinansowanie przeprowadza się zwykle w celu zastąpienia droższego kredytu tańszym. Przy refinansowaniu można często dobrać dodatkową kwotę kredytu.
Refinansowanie kredytu
Spłata posiadanego kredytu innym kredytem. Refinansowanie przeprowadza się zwykle w celu zastąpienia droższego kredytu tańszym. Przy refinansowaniu można często dobrać dodatkową kwotę kredytu.
RRSO
Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa – całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt. Wzory na jej obliczanie można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 o kredycie konsumenckim.
Ryzyko kursowe
Ryzyko strat możliwych do poniesienia w wyniku niekorzystnych zmian kursu waluty. Przy kredycie walutowym rata i saldo określone są w walucie obcej. W przypadku wzrostu kursu waluty rata i saldo kredytu przeliczone na rodzimą walutę mogą się znacznie zwiększyć.
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko niekorzystnych zmian oprocentowania kredytu w wyniku zmian rynkowych stóp procentowych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR, itd.) Dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową. W wyniku wzrostu oprocentowania kredytu zwiększa się wysokość miesięcznych rat.
Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa
(RRSO) – całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt. Wzory na jej obliczanie można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 o kredycie konsumenckim.
S
saldo kredytu
Kwota kredytu, bez odsetek, jaka pozostaje do spłaty.
Scoring
Metoda oceny ryzyka kredytowego. Polega na punktowej ocenie sytuacji osobistej i finansowej kredytobiorcy. Kryteriami przy ocenie potencjalnego kredytobiorcy mogą być: wykonywany zawód, stan cywilny, okres i rodzaj zatrudnienia, status mieszkaniowy, wiek kredytobiorcy.
Służebność gruntowa
Prawo umożliwiające obciążenie nieruchomość na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej), którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.
Służebność osobista
Prawo umożliwiające obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej, którego treść polega bądź na tym, że ta osoba fizyczna może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.
Sposób zarachowania wpłat
Kolejność w jakiej bank księguje wpłaty dokonywane przez kredytobiorcę, np.: bank zaliczy wpłatę klienta najpierw na spłatę najdalej wymagalnej raty, a potem na spłatę kolejnej wymagalnej raty bez względu nawet na odmienną dyspozycję kredytobiorcy.
Spread
W przypadku kredytów jest to różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty. Kredyt denominowany w walucie obcej jest wypłacany przez bank po kursie kupna (niższym), kredytobiorca spłaca go zaś po kursie sprzedaży (wyższym). Praktycznie każdy bank ustala spread w innej wysokości. Jest to dodatkowy koszt kredytu jaki trzeba uwzględnić wybierając spośród ofert różnych banków.
Stała stopa procentowa
Stopa procentowa, której wielkość nie zmienia się przez cały okres wyznaczony w umowie kredytowej.
Stopa procentowa
Wielkość wyrażona w procentach i podawana zazwyczaj w skali roku, która służy do wyznaczenia odsetek należnych bankowi z tytułu udzielenia kredytu.
T
Tabela opłat i prowizji
Zestawienie opłat bankowych za czynności związane z umową kredytową (np.: zmiana warunków kredytowych, opłata za wcześniejszą spłatę, prowizja za udzielenie kredytu, opłata za monit z powodu opóźnień w spłacie kredytu, itp.)
Transza kredytu
Część z całkowitej kwoty kredytu, którą kredytobiorca może wypłacić w określonym czasie, w określonej wysokości i po spełnieniu wymaganych warunków. Najczęściej z wypłatą kredytu w transzach mamy do czynienia przy budowie nieruchomości. Transze wypłacane są wtedy w zależności od postępu prac budowlanych.
U
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Opłata jaką należy uiścić przy kredytowaniu nieruchomości ponad poziom określony przez bank. Zazwyczaj maksymalny poziom to 80% wartości nieruchomości. Przy kredycie ponad ten limit bank naliczy nam ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
Ubezpieczenie pomostowe
Jest to ubezpieczenie jakie bank utrzymuje do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Zazwyczaj ubezpieczenie jest naliczane poprzez podniesienie marży kredytu przez okres do wpisu hipoteki.
Umowa przedwstępna
Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.
Umowa przelewu wierzytelności
Dokument podpisywany przed uruchomieniem kredytu hipotecznego w przypadku finansowania zakupu nieruchomości od dewelopera przed aktem notarialnym (w trakcie budowy). Bank zabezpiecza się dzięki niej na wypadek rozwiązania umowy przedwstępnej między kredytobiorcą a deweloperem. W takim przypadku Bank żąda zwrotu na swoje konto, a nie na konto kredytobiorcy, kwot wypłaconego już kredytu. Zwrócona kwota zostanie zaliczona na poczet spłaty kredytu.
V
W
Wakacje kredytowe
Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu przez pewien okres. Warunki korzystania z tej opcji określa umowa kredytowa lub regulamin kredytowy. Należy sprawdzić czy zawieszeniu podlega cała rata czy tylko jej część kapitałowa?
Wcześniejsza spłata kredytu
Spłata kredytu przed ostatecznym wymagalnym terminem określonym w umowie kredytowej. Może się wiązać z dodatkową opłatą.
Weksel
Rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Stanowi często jedno z zabezpieczeń kredytu. Banki stosują na ogół weksel in blanco. Do weksla in blanco dołączona jest również deklaracja wekslowa.
Weksel in blanco
Rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Stanowi często jedno z zabezpieczeń kredytu. Przy wekslu in blanco nie są wypełnione wszystkie jego elementy. Najczęściej nie określa się sumy wekslowej. Do weksla in blanco powinna być dołączona deklaracja wekslowa, określająca warunki i sposób wypełnienia weksla.
WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate – jest to średnia stopa procentowa, po jakiej banki w Polsce udzielają pożyczek innym bankom w PLN na ustalony okres. Stawka WIBOR jest oprócz marży podstawowym składnikiem ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w PLN. Oprocentowanie kredytu = marża + odpowiednia stawka WIBOR.
Wniosek o wypłatę
Formularz, który wypełnia kredytobiorca, stanowiący dyspozycję wypłaty kredytu. Określa się w nim kwotę wypłaty, proponowaną datę wypłaty, nr rachunku na jaki mają być przelane środki, itp.
Wyłudzenie kredytu
Uzyskanie kredytu na podstawie fałszywej dokumentacji lub fałszywych informacji. Jest to poważne przestępstwo.
X
Y
Z
Zadatek
Kwota jaką kupujący wpłaca na rzecz sprzedającego w celu zabezpieczenia wykonania warunków umowy przedwstępnej i zawarcia umowy przyrzeczonej. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Umowa powinna precyzować czy wpłacana kwota jest zadatkiem czy zaliczką.
Zaliczka
Kwota wpłacana na poczet przyszłych należności. Nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie zapłatą części ceny. Jeżeli dający zaliczkę nie wywiąże się z umowy to może domagać się zwrotu zaliczki, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeśli natomiast do zawarcia umowy nie dojdzie z winy sprzedającego zwraca on również zaliczkę w takiej samej wysokości.
Zdolność kredytowa
Określana przez bank, według wewnętrznych procedur i przepisów Prawa Bankowego, możliwość obsługi przez kredytobiorcę zobowiązania kredytowego w określonej wysokości i w określonym czasie.
Zmienna stopa procentowa
Stopa procentowa, która może się zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej. Czynniki wpływające na jej zmiany powinny być określone w umowie kredytu.
Związek Firm Doradztwa Finansowego
Organizacja skupiająca największe firmy doradztwa finansowego. Jej celem jest podnoszenie standardów zawodowych doradców finansowych.
Źródło dochodu
Sposób w jaki kredytobiorca uzyskuje dochody. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza, itp.
Żyrant
Inaczej poręczyciel. Osoba, która zobowiązuje się względem wierzyciela (banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (kredytobiorca główny) zobowiązania nie wykonał