Ustawa Deweloperska-cały tekst

©Kancelaria Sejmu
Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377
USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego1)
Rozdział 1

Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje
się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności
tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości
zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego
odrębną nieruchomość.
Art. 2.
1. Ustawa określa:
1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
2) zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;
3) obowiązki przedkontraktowe dewelopera;
4) treść umowy deweloperskiej;
5) prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;
6) zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.
2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper
zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) deweloper – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje
się do ustanowienia prawa, o którym mowa w art. 1, i przeniesienia
tego prawa na nabywcę;

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawę z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r.
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z
1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998

2) lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z
2004 r. Nr 141, poz. 1492), z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu;
3) dom jednorodzinny – dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu
bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych;
4) nabywca – osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona
jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje
się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet
ceny nabycia tego prawa;
5) umowa deweloperska – umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje
się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia
deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje
się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet
ceny nabycia tego prawa;
6) przedsięwzięcie deweloperskie – proces, w wyniku realizacji którego na rzecz
nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1,
obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) oraz czynności
faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu
budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości,
na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego
lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych
i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych
odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie
inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli
budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają
zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-
budowlaną;
7) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – należący do dewelopera rachunek
powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)) służący gro madzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone
w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje
zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego
w tej umowie;
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz.
855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz.
1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr
60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162,
poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr
172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz.
557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr
228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222
i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829 i Nr 185, poz. 1092.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz.
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz.
2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz.
2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i

8.) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – należący do dewelopera rachunek
powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez
nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych
środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę
prawa, o którym mowa w art. 1;
9) trwały nośnik informacji – materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie
przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich
sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający
ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i
formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
10) rozpoczęcie sprzedaży – podanie do publicznej wiadomości informacji na temat
rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych
w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego.
Art. 4.
Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony:
1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
Rozdział 2
Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Art. 5.
1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie
otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego
dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”.
2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i
wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy.
3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje
nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach.
4. Prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie bankowi
i tylko z ważnych powodów.
Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz.
1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr
209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71,
poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz.
1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz.
853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131,
poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781 i Nr 165, poz. 984.

Art. 6.
1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego
deweloper niezwłocznie zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie
później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy.
2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są
przekazywane przez bank, w którym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek
powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
3. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków, o których
mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w
terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca środki znajdujące
się na rachunku nabywcom.
4. W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz w okresie, o
którym mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyjątkiem oprocentowania
środków pieniężnych gromadzonych na rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości
oprocentowania określony jest w tej umowie.
Art. 7.
1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 711, z późn. zm.5)), deweloper w ciągu 20 dni od dnia spełnienia warunku
gwarancji, zawiera umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
z innym bankiem.
2. Wysokość roszczenia dewelopera w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z tytułu środków gwarantowanych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku
powierniczym stanowi kwota obliczona według zasad ustalonych w art. 23
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
3. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wszelkie kwoty
wypłacone deweloperowi na zaspokojenie wierzytelności wynikających z umowy o
prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego są przekazywane wyłącznie
na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
Art. 8.
Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego
rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
dla którego prowadzony jest ten rachunek. Do kontroli wykonania obowiązków przepis
art. 12 stosuje się odpowiednio.
Art. 9.
Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
obciążają dewelopera.
Rozdział 3
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz.
1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 781.
©Kancelaria Sejmu s. 5/21
2011-11-08
Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
Art. 10.
Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty
mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy
przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń,
praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.
Art. 11.
Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku
powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia
deweloperskiego.
Art. 12.
1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego
określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem
wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz
dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego
przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane.
2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków
bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi deweloper.
Art. 13.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze
stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym
rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od
umowy deweloperskiej.
Art. 14.
1. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na postawie art. 29,
strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych
zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
2. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w
nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, o których mowa w
ust. 1.
Rozdział 4
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa

Art. 15.
1. Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową,
na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy – na jego żądanie –
środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości dewelopera, albo
2) odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust.
1 pkt 6.
2. W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o
kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu
notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1,
w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń
na które wyraził zgodę nabywca.
Art. 16.
1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeń nabywcy, o których mowa w art.
15, z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, roszczenia przysługujące nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu
rachunek powierniczy przechodzą na gwaranta.
2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmują odsetek od wpłaconych
środków oraz utraconych korzyści.
Rozdział 5
Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej
Art. 17.
1. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny
dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.
2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego
prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.
Art. 18.
1. Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy
deweloperskiej doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami.
2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na
trwałym nośniku informacji.
3. W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie
na trwałym nośniku informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt
informacyjny wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej
zawarciem umowy deweloperskiej, do udostępnienia prospektu informacyjnego
wraz z załącznikami w postaci papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

Art. 19.
1. W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku
informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt
informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:
1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone
są aktualne informacje, albo
2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana
wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności
poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.
2. Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej
informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać
doręczona w formie innej niż ta, o której mowa w ust. 1.
3. Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje, o których mowa w ust. 1, w czasie
umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.
Art. 20.
1. Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące
swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w
tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór
określa załącznik do ustawy.
2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.
Art. 21.
Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia
możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) kopią pozwolenia na budowę;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku
realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
5) projektem architektoniczno-budowlanym.
Rozdział 6
Umowa deweloperska
Art. 22.
1. Umowa deweloperska zawiera w szczególności:
1) określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
2) cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1;
3) informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie
deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym

nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego,
istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
4) określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego
przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować
się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
5) określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6) określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac
wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7) termin przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;
8.) wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę
na rzecz dewelopera;
9) informacje dotyczące:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku,
zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,
b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę
oraz termin obowiązywania gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela,
gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji;
10) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację
czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
11) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia
deweloperskiego;
12) określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa
w art. 29, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez
nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;
13) określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15) oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami
i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy
przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których
mowa w art. 21;
16) termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego;
17) informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego
i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę,
jeżeli takie obciążenie istnieje;
18) zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu
mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych
do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności
nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego
odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności
nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości
służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

2. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku
w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia
wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny
i widoczny.
3. Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wiążą nabywcę
tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.
Art. 23.
1. Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej roszczeń, o
których mowa w ust. 2.
2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone
lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, ujawnia się roszczenie
nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i
przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z
lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz
z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia
ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wyłącznego
korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Art. 24.
1. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego określa co najmniej:
1) etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;
2) procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych
kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.
2. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy
realizacji. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10%
ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu.
Art. 25.
Wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie może przewyższać kar
umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy.
Art. 26.
1. Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego.
2. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem
umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego
wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i
nabywcę.
Art. 27.
1. Przeniesienie na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, poprzedzone jest odbiorem
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym
braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest w obecności nabywcy.
3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca
może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć
nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania
wad oraz o jej przyczynach.
5. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć
uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper,
mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie,
może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem
opóźnienia.
6. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1–5 do odpowiedzialności dewelopera
za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o rękojmi.
Art. 28.
Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy
ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.
Rozdział 7
Odstąpienie od umowy deweloperskiej
Art. 29.
1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:
1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22;
2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami
zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem
zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2;
3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego
wraz z załącznikami;
4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na
podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym
i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską,
nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego
stanowiącego załącznik do ustawy;
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w
terminie określonym w umowie deweloperskiej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, nabywca ma prawo odstąpienia
od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia
od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120 dniowy
termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego
upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.
Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.
4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia
przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w
umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia
zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie
przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem
siły wyższej.
5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia
się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania
aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art.
1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co
najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem
siły wyższej.
Art. 30.
1. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w
art. 29, nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od umowy
deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy.
2. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w
art. 29, umowa uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych kosztów
związanych z odstąpieniem od umowy.
Art. 31.
1. Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne,
jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości
złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w
przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie
art. 29 ust. 4 i 5, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia
o przeniesienie własności nieruchomości.
Rozdział 8
Przepisy karne
Art. 32.
1. Kto, będąc deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inną osobą obowiązaną w
ramach umowy z deweloperem do sporządzenia prospektu informacyjnego, wbrew
postanowieniom art. 17 ust. 1, nie sporządza tego prospektu,
podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.6)).

Art. 33.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje
nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
Art. 34.
Kto, wbrew przepisom ustawy wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na zamkniętym
mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku
powierniczym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
i przepis końcowy
Art. 35.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość
projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby
projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.”;
2) w art. 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z
częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza
się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku
i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.”.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344
i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829 i Nr 185, poz. 1092.

Art. 36.
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.8)) w części trzeciej po art. 425 dodaje się Tytuł I a w
brzmieniu:
„Tytuł I a. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
Art. 425 1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w razie ogłoszenia upadłości
dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego. (Dz. U. Nr…, poz. …), zwanej dalej „ustawą o
ochronie nabywcy”.
Art. 4252.1. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera środki zgromadzone
na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo własności lub
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane
jest przedsięwzięcie deweloperskie oraz dopłaty wnoszone
przez nabywców na podstawie art. 4254 ust. 1 pkt 2, stanowią osobną
masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności
nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych
tym przedsięwzięciem.
2. Środki, prawa oraz dopłaty, o których mowa w ust. 1, związane z realizacją
poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich stanowią
odpowiednio osobne masy upadłości.
3. Mienie wchodzące w skład osobnych mas upadłości oznaczy sędzia
– komisarz.
Art. 4253. Do zobowiązań niepieniężnych upadłego względem nabywców lokali
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przepisu art. 91 ust. 2 nie
stosuje się, z zastrzeżeniem art. 4254 ust. 5.
Art. 4254.1. Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych
(zgromadzenie nabywców) podejmuje uchwałę w przedmiocie:
1) zaspokojenia się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych
rachunkach powierniczych, o których mowa w ustawie o
ochronie nabywcy, albo
2) kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę,
gdy odebrano zarząd własny upadłemu, albo syndyka i wysokości
dopłat koniecznych do jego zakończenia albo
3) zawarcia układu, o którym mowa w art. 271 ust. 1.
2. Zgromadzenie nabywców może wyrazić zgodę na swobodny wybór
wykonawcy przez zarządcę albo syndyka, z jednoczesnym określeniem
istotnych warunków umowy. Przepisy art. 320–322 stosuje się
odpowiednio.
3. Zwołanie zgromadzenia nabywców dla każdej osobnej masy upadłości
jest obowiązkowe.
4. Zgromadzenie nabywców podejmuje uchwałę, o której mowa w ust.
1, w obecności co najmniej połowy nabywców mających łącznie trzy
czwarte ogólnej sumy wierzytelności przypadających nabywcom
uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.
8.) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz.
1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz.
458, Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 810 i Nr 142, poz. 828.

5. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub
uchylenia podjętej uchwały przez sędziego-komisarza, mienie stanowiące
osobną masę upadłości wchodzi do masy upadłości, a zobowiązania
niepieniężne upadłego przekształcają się w zobowiązania
pieniężne.
6. W pozostałym zakresie do zgromadzenia nabywców stosuje się odpowiednio
przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.
Art. 4255. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 4254 ust. 1 pkt 2, syndyk przenosi
na nabywców prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia
deweloperskiego, a kwoty pozostałe w osobnej masie
upadłości wchodzą do funduszów masy upadłości.”.
Art. 37.
Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do
których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.
Art. 38.
W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie
sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania
środków ochrony, o których mowa w art. 4.
Art. 39.
Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem
wejścia w życie ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje się na zasadach dotychczasowych.
Art. 40.
Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłoży Sejmowi
informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, w terminie
2 lat od dnia jej wejścia w życie.
Art. 41.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Grzegorz Schetyna

Ustawa deweloperska-cały tekst do pobrania

Print Friendly, PDF & Email