Rekrutacja do przedszkoli na wokandzie

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący braku ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku, 8 stycznia, Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem sędziego Leona Kieresa rozpozna wniosek.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Może także określić maksymalną liczbę szkół ponadgimnazjalnych, o przyjęcie do których można ubiegać się równocześnie, uwzględniając w szczególności zasadę powszechnej dostępności do szkół wszystkich typów.

Print Friendly, PDF & Email