Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) – to podmiot o statusie spółki akcyjnej, której przedmiotem działalności jest stworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (OFE). PTE może zarządzać tylko jednym funduszem emerytalnym, za wyjątkiem sytuacji kiedy, zarządzanie większą liczbą funduszy jest skutkiem przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem albo połączenia towarzystw.

Aby mieć możliwość zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo musi spełnić wymóg zatrudnienia doradcy inwestycyjnego. Utworzenie towarzystwa emerytalnego wymaga zgody KNF – Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie ze strukturą powszechnego towarzystwa emerytalnego władzę stanowią zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie.

Print Friendly, PDF & Email