Postępowanie upadłościowe – o tym warto wiedzieć

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która reguluje zasady wspólnego dochodzenia przez wierzycieli roszczeń od ich niewypłacalnych dłużników. Dłużnicy Ci są przy tym przedsiębiorcami. Procedura ta kontroluje również skutki ogłoszeń upadłościowych.

Postępowanie upadłościowe to procedura, którą jasno opisuje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 978, poz. 1166, poz. 1259). Celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w stosunku do ich dłużników-przedsiębiorców. Co jednak ważne, postepowanie upadłościowe powinno być każdorazowo przeprowadzane w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli zostały maksymalnie zaspokojone, jednak – o ile jest taka możliwość – aby dłużnik zachował swoje przedsiębiorstwo. Co więcej, w postępowaniu upadłościowym najwyższym priorytetem jest grupowy cel wierzycieli. Ich wspólny interes jest zatem nadrzędny w stosunku do indywidualnych interesów każdego z tych wierzycieli.

Upadłość można ogłosić w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, a więc takiego, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Ponadto, jeśli dłużnik jest osobą prawną lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, może być niewypłacalna również w momencie przekroczenia wartości swojego majątku. Nie jest wówczas istotne, czy wywiązuje się ona należycie ze swoich zobowiązań finansowych, czy też nie.

Upadłość ogłaszana jest przez sąd. Co przy tym istotne, przy ogłaszaniu upadłości często zawiera się układ, o ile na jego mocy możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w większym zakresie, niż w przypadku wyniku toku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Jeśli jednak układ taki nie jest możliwy, sąd ogłasza upadłość dłużnika, która obejmuje także likwidację jego majątku.
W tym momencie należy wspomnieć o ważnej rzeczy – jeśli majątek niewypłacalnego przedsiębiorcy-dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. W takiej sytuacji może on również wezwać wierzyciela do zapłacenia zaliczki na poczet przeprowadzanych procedur upadłościowych, o czym piszemy poniżej.

m (250)

Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, musi w pierwszej kolejności zgłosić wierzytelność. Dzięki temu zyska on możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym. Zyska również prawo do dochodzenia zwrotu swoich należności.
Co bardzo istotne, zgłoszenie wierzytelności, a także uczestniczenie w procesie postępowania, są zwolnione z opłat. Wszystko jest bowiem finansowane z masy upadłościowej przedsiębiorcy-dłużnika. Istnieją jednak pewne wyjątki.
W przypadku postępowania upadłościowego warto wiedzieć o kilku innych ważnych sprawach. Jedną z nich jest fakt, że sąd, który ogłosił upadłość dłużnika, może wezwać wierzyciela do zapłacenia zaliczki na poczet przeprowadzenia procedur upadłościowych. Warto wziąć ten fakt pod uwagę – dotyczy to zwłaszcza wierzycieli, których wierzytelność jest stosunkowo niska.

W takim bowiem przypadku wierzyciel inicjujący postępowanie upadłościowe może zostać objęty obowiązkiem uiszczenia opłaty od wniosku, a także wpłacić zaliczkę na wydatki, które będą ponoszone w toku postepowania. Często koszty te nie są wcale małe i przekraczają kilka tysięcy złotych. Każdorazowo warto skonsultować swoje działania z prawnikiem lub radcą prawnym.

Powyższy tekst prezentuje tylko najważniejsze, naszym zdaniem, aspekty dotyczące postępowania upadłościowego. Każdorazowo warto skonsultować się ze specjalistą zajmującym się postępowaniami upadłościowymi, jakie kroki podjąć, aby maksymalnie zaspokoić swoje roszczenia finansowe względem dłużnika-przedsiębiorcy.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email