Finanse osobiste: co to takiego fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która nasze środki, powierzone do dysponowania lokuje w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe.

W Polsce tylko jedne podmioty są uprawnione  do zarządzania funduszami (czyli inwestowania powierzonych mu przez nas środków) – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. TFI to spółki akcyjne, ich właściciele to najczęściej największe instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami.

Każda kwota wpłacona przez nas do funduszu przeliczana jest na tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz.
Będąc właścicielami jednostek uczestnictwa w każdej chwili mamy prawo ich odkupienia przez fundusz po aktualnej wycenie.
Na podstawie bieżących notowań instrumentów finansowych, które  wchodzą w skład portfela funduszu każdego dnia dokonywana jest wycena jednostek. Wyceny te można znaleźć w prasie, na stronach internetowych funduszy lub też w specjalistycznych serwisach

Print Friendly, PDF & Email