Finanse osobiste: rodzaje funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość tworzenia czterech typów funduszy inwestycyjnych:
–   fundusze otwarte
posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń,
–    specjalistyczne fundusze otwarte
wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów,
–    fundusze zamknięte
emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz;
polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych; możliwe jest na przykład inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat,
Najbardziej popularnym kryterium jest ponoszone przez nas ryzyko przy zakupie jednostek uczestnictwa. Tak więc fundusze dzielimy na:
–    Fundusze akcji
–    Fundusze zrównoważone
–    Fundusze stabilnego wzrostu
–    Fundusze papierów dłużnych
–    Fundusze rynku pieniężnego
Rozpoczynając od funduszy akcji i przechodząc do funduszy rynku pieniężnego maleje ponoszone przez nas ryzyko inwestycyjne, zmniejsza się również potencjalny zysk z inwestycji. I odwrotnie – czym wyższe ryzyko związane z inwestycją jesteśmy w stanie zaakceptować, tym większych zysków możemy się spodziewać.

Print Friendly, PDF & Email