Finanse osobiste: dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne ?

Wybierając jeden lub kilka z funduszy decydujemy o skali ryzyka naszej inwestycji, a równocześnie o większym lub mniejszym potencjale jej wzrostu.

Niezależnie jednak od tego, który fundusz z funduszy wybierzemy, zawsze będziemy miał zagwarantowane:
–    Usługi doświadczonych specjalistów – o zainwestowaniu naszych pieniędzy będą decydowali najwyższej klasy specjaliści. Oni wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji
–    Dywersyfikację portfela – nasze oszczędności, podobnie jak środki zgromadzone przez inne osoby nabywające jednostki uczestnictwa, będą inwestowane – w zależności od funduszu, który wybierzemy – w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe.
–    Efektywność inwestycji – w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać wysoką efektywność inwestycji, w porównaniu na przykład do lokat bankowych
–    Płynność – jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możemy umorzyć w każdej chwili. Mamy więc zapewnioną płynność inwestycji, czyli szybki do naszych pieniędzy.

Print Friendly, PDF & Email