Nowa sytuacja na rynku kredytowym

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim banki zmuszone zostały do dostosowania swojej oferty do nowych ram prawnych. Część z nich wykorzystała to również do wcześniejszego wdrożenia zmian związanych z wprowadzeniem nowych regulacji wynikających z przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S III, której wejście w życie zaplanowano na początek 2012r.

Pozostałe banki, będą musiały dokonać tego na początku 2012r.  Ta kolejna już rekomendacja wprowadzi szereg zmian w zakresie udzielania kredytów mieszkaniowych, których skutkiem będzie w dużej mierze nieznaczne ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych. Wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie analizy zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, które będzie badana w perspektywie maksymalnie 25 lat, a jeżeli okres spłaty kredytu będzie częściowo pokrywał się z wiekiem emerytalnym wnioskodawcy, bank zobowiązany będzie do uwzględnienia prawdopodobieństwa obniżenia wysokości dochodu w tym okresie. Prawdopodobnie w dalszym ciągu dostępne będą oferty z 30 , 40 czy nawet 50letnim okresem kredytowania, ale zdolność kredytowa będzie określana w krótszej perspektywie. Zaplanowane jest również wprowadzenie zmian wskaźników określających stosunek dochodów klienta do posiadanych przez niego zobowiązań. Wprowadzone zostanie tu rozgraniczenie na kredytu złotówkowe i walutowe. W odniesieniu do kredytów w PLN utrzymane zostaną dotychczasowe poziomy 50% i 65%, natomiast dla kredytów w walutach obcych określony zostanie niższy niż obecny, nieprzekraczalny poziom 42%. Skrócenie okresu w perspektywie, którego badana będzie zdolność kredytowa, przy jednoczesnej konieczności uwzględnienia spadku poziomu dochodów po przekroczeniu przez klienta wieku emerytalnego oraz obniżeniu wskaźnika zadłużenia w walucie obcej z pewnością wpłyną na obniżenie maksymalnych dostępnych kwot kredytu.
Najbliższe miesiące będą prawdopodobnie okresem, w którym klienci zainteresowani kredytami mieszkaniowymi będą musieli po raz kolejny dostosowywać się do  nowej sytuacji na rynku kredytowym. Być może zauważalny będzie nieznaczny spadek liczby udzielonych kredytów. Nie powinien on jednak wynikać z braku możliwości uzyskania kredytu w świetle nowym norm i przepisów, a raczej związany będzie z chęcią przeczekania burzliwego okresu zmian i konieczności zaaklimatyzowania się w nowych realiach rynku. Duża podaż mieszkań zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnych w powiązaniu z przewidywanym spadkiem cen nieruchomości powinny być czynnikiem, który utrzyma dotychczasowe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi.  W większości przypadków będą to już tylko kredyty złotówkowe.

Tomasz Muzyka
Ekspert WGN Kredyty

Print Friendly, PDF & Email