Kredyt eksportowy – komu jest udzielany?

Kredyt eksportowy nie jest przeznaczony dla każdego. Udzielany jest on w ramach rządowego programu „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.”. w 2012 roku program zmienił nazwę na „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

Rządowy program, w ramach którego udzielane są kredyty eksportowe, postał przyjęty przez Radę Ministrów w 2009 roku. Instytucją administrującą jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a dokładniej Departament Wspierania Eksportu.

BGK udziela w ramach programu kredyty zagranicznym nabywcom. Kredyty te udzielane są bezpośrednio lub za pośrednictwem banku nabywcy. Kredyty udzielane w ramach programu to właśnie kredyty eksportowe, które mają na celu pomóc w finansowaniu zakupu polskich towarów i usług. Pieniądze pożyczane w ramach kredytu wypłacane są bezpośrednio krajowemu eksporterowi. Nabywcy z zagranicy dokonują natomiast spłaty zobowiązania finansowego po dostawie towaru lub usługi. Kredyty eksportowe udzielane są krótko-, średnio- jak i długoterminowo, czyli na okres dłuższy, niż 2 lata.

W ramach rządowego programu możliwe są także dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych. Również w tym przypadku instytucją administrującą jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a dokładniej Departament Wspierania Eksportu. Dopłaty udzielane są w ramach programu DOKE, czyli Programu dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych. Program ten daje bankom komercyjnym możliwość na oferowanie swoim klientom średnioterminowych i długoterminowych kredytów eksportowych. Kredyty te udzielane są o stałej stopie procentowej CIRR przez cały czas kredytowania. Kredytobiorca nie musi się zatem obawiać, że krótkoterminowe stopy procentowe zmienią się i wzrosną.

Dzięki programowi DOKE nabywcy polskich towarów i usług maja możliwość skorzystania z finansowania, jakim jest kredyt eksportowy, z okresem spłaty zobowiązania finansowego dłuższym, niż przyjęte 2 lata. Kredyt udzielany jest wówczas oczywiście na tych samych warunkach, jak te, które oferują pozostałe kraje stowarzyszone w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Kredyty eksportowe są ubezpieczane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). Instytucja ta ma swoją siedzibę w Warszawie. KUKE S.A. administruje systemem ubezpieczeń oraz gwarancji eksportowych, które gwarantuje Skarb Państwa. W chwili obecnej Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oferuje polisy obrotowe, polisy indywidualne, ubezpieczenia kontraktów eksportowych, które realizowane są w kredytach poniżej 2 lat, ubezpieczenia kredytów dla nabywców, ubezpieczenia leasingów finansowych w eksporcie itp. Ponadto KUKE S.A. udziela gwarancje kontraktowe: przetargowe, zwrotów zaliczek, wykonania kontraktu, regwarancji oraz dobrego wykonania kontraktów eksportowych. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. udziela ponadto ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą oraz gwarancje, które dotyczą spłaty krótkoterminowych kredytów, mających na celu finansowanie kontraktów eksportowych.

Celem podsumowania, kredyty eksportowe to kredyty, które udzielane są zagranicznym nabywcom, albo ich bankom. Kredyty eksportowe udzielane są w celu sfinansowania umów eksportowych. To również kredyty, które udzielane są krajowym dostawcom, które w takiej sytuacji mają na celu refinansowanie udzielonych przez tych dostawców kredytów na rzecz zagranicznych nabywców. Kredyty te udzielane muszą być w tej samej walucie, według identycznego rozkładu spłaty oraz według tej samej stopy procentowej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email