Finanse: program Rozwój Polski Wschodniej wspiera Podkarpacie

Inwestycje na Podkarpaciu powstają w zaskakującym tempie. Wszystko to dzięki wsparciu z programu Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach dofinansowania Podkarpacie otrzymało w sumie 487 milionów euro wsparcia.

Z dotacji dofinansowane zostały takie inwestycje, jak budowa obwodnicy Jarosławia czy budowa nowego mostu na Wiśle (jedna z ważniejszych inwestycji w regionie).

Dofinansowaniem zostały objęte te projekty, które mieściły się w ramach jednego z pięciu poniższych priorytetów:
– in­fra­struk­tu­ra spo­łe­czeń­stwa in­for­ma­cyj­ne­go,
– no­wo­cze­sna go­spo­dar­ka,
– rów­no­wa­żo­ny roz­wój po­ten­cja­łu tu­ry­stycz­ne­go opar­te­go o wa­run­ki na­tu­ral­ne,
 in­fra­struk­tu­ra trans­por­to­wa,
– wo­je­wódz­kie ośrod­ki wzro­stu.

Print Friendly, PDF & Email