Rynek finansowy: warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłki mają za zadanie wspomóc w ciężkiej sytuacji życiowej. Finanse wielu Polaków, którzy w danym momencie swojego życia pozostają bez pracy, jest bardzo kiepska. Brak zatrudnienia przekłada się na brak środków finansowych do życia. Bezrobotni często posiłkują się pożyczką od rodziny albo stają się czasowo zależni finansowo od partnera, aby móc przeżyć do momentu, aż ponownie znajdą zatrudnienie. Dodatkowo mogą oni liczyć na wsparcie finansowe od państwa w postaci zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych stanowi rodzaj pomocy socjalnej dla osób, które w danej chwili nie posiadają pracy. Fakt, że istnieje takie świadczenie nie oznacza wcale, że otrzyma je każdy bezrobotny. Nie wszystkie osoby bez pracy mogą więc liczyć na to, że ich finanse poprawią się nieco dzięki pomocy państwa.

Sam fakt pozostawania bez miejsca zatrudnienia nie jest wystarczającym kryterium do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Aby finanse bezrobotnego uległy poprawie, a więc żeby otrzymał on zasiłek dla osób bezrobotnych, musi spełniać liczne kryteria.

Jakie wymagania musi więc spełnić bezrobotny, aby poprawić swoje finanse dzięki zasiłkowi? Szczegółowo mówi o tym art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przede wszystkim osoba bezrobotna musi zarejestrować się w urzędzie pracy. Bezrobotny starający się o uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych musi udokumentować urzędowi, prezentując swoją historię zatrudnienia, że przez co najmniej okrągły rok, czyli 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy wykonywał pracę. Musi ponadto wykazać, w jakiej wysokości w okresie tym odprowadzane były składki.

Do wspomnianych 18 miesięcy, czyli okresu, który uprawnia bezrobotnego do otrzymania zasiłku, zalicza się kilka punktów. Przede wszystkim osoba taka musi być zatrudniona i osiągać wynagrodzenie za pracę, które nie jest niższe, niż minimalna krajowa. Do okresu tego nie wliczają się bezpłatne urlopy trwające dłużej, niż 30 dni. Ważne również, aby w okresie zatrudnienia osoba taka miała podpisaną umowę o pracę. Wyjątkiem od tej reguły są wojskowi, dla których przewidziano krótszy termin umożliwiający nabycie świadczenia. W ich przypadku jest to 240, a nie 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy zatrudnienia.
Do okresu, który uprawnia do zasiłku zalicza się również osiąganie przychodów z innych źródeł, w tym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej, pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej itp.
Bezrobotny musiał ponadto w okresie zatrudniania otrzymywać wynagrodzenie za pracę (lub osiągać dochód) w takiej wysokości, aby istniał obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
Powyższe to tylko część wymagań, jakie musi spełnić bezrobotny, aby potrzymać zasiłek dla bezrobotnych i tym samym wspomóc swoje domowe finanse.

Ponadto o zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które zostały zwolnione z zakładów karnych oraz aresztów śledczych. Oczywiście warunkiem jest odpowiednia historia zatrudnienia, która zakwalifikuje to osoby do starania się o zasiłek.

Na podstawie powyższych zapisów widać, że uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych nie jest wcale proste. Osoby starające się o jego uzyskanie muszą spełniać szereg wymagań i poświęcić całkiem sporo czasu na dopełnienie wszelkich formalności w urzędzie. Wysiłek włożony w złożenie wymaganej dokumentacji z pewnością się jednak opłaci. Dzięki wsparciu ze strony państwa osoba bezrobotna otrzyma dodatkowy zastrzyk gotówki, dzięki czemu będzie w stanie podreperować swoje miesięczne finanse. Dzięki dodatkowym pieniądzom będzie mogła opłacić podstawowe rzeczy i z większym spokojem szukać nowego miejsca zatrudnienia. Gdy bezrobotny w niedługim okresie czasu znajdzie pracę, przerwane zostanie wypłacanie świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email