Pożyczka od małżonka może być bez podatku

Umowa pożyczki pieniężnej podlega z zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Od powyższej zasady, został przewidziany wyjątek związany ze stopniem pokrewieństwa, łączącym pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą, a także z wysokością udzielonej pożyczki. Umowa pożyczki pieniężnej do kwoty 9 637 zł nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli stroną umowy jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, a także ojczym lub macocha.

Aby móc skorzystać z powyższej preferencji podatnik będący pożyczkobiorcą musi ponadto spełnić poniższe warunki:

• złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
• udokumentować otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy, albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym.

Print Friendly, PDF & Email