Podatnicy – na celowniku

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz ujawnił grupy podatników, które mogą być podejrzane o ukrywanie dochodów

– osoby kupujące nieruchomości o znacznej wartości na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski

– osoby kupujące rzeczy ruchome o znacznej wartości oraz luksusowe usługi (np. wycieczki zagraniczne)

– osoby kupujące dobra luksusowe: jachty, łodzie motorowe, drogie samochody, samoloty, drogi sprzęt elektroniczny, antyki, dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, wyposażenie wnętrz itp.

– inwestorzy giełdowi

– osoby posiadające znaczne lokaty bankowe oraz posiadające rachunki w wielu bankach

– osoby kupujące znaczne ilości udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego

– właściciele nowo powstałych firm, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych – w kręgu zainteresowania znajdują się osoby likwidujące firmy po krótkim okresie ich działania, a następnie zakładające nowe podmioty działające w tej samej lub pokrewnej branży

– przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości

– osoby niedeklarujące żadnych dochodów, a ponoszące znaczne wydatki

– osoby młode, nabywające nieruchomości oraz inne dobra ruchome o znacznej wartości

– darczyńcy i pożyczkodawcy znacznych wartości

– uczestnicy fikcyjnych transakcji (tzw. słupy) oraz osoby firmujące cudzą działalność gospodarczą

– przedstawiciele określonych grup zawodowych, tzw. wolnego zawodu (np. lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci, geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze, księgowi)

– osoby wpłacające kaucje sądowe o znacznej wartości

– urzędnicy administracji publicznej i samorządowej podejrzani o działania korupcyjne lub postrzegane jako niewspółmiernie majętne w porównaniu z ich oficjalnym wynagrodzeniem

– osoby mające dostęp do informacji finansowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania innych podmiotów, np. członkowie zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, menadżerowie, dyrektorzy przedsiębiorstw

– prezesi spółdzielni mieszkaniowych, członkowie komisji przetargowych lub inne osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przetargów

– członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych oraz osoby współdziałające z tymi firmami

– osoby zaniżające przychody z działalności gospodarczej, nieposiadające kas fiskalnych, w tym w szczególności działające w handlu na bazarach oraz osoby świadczące usługi dla ludności, tj. budowlane, gastronomiczne, przewozowe, związane z kulturą fizyczną itp.

 

Print Friendly, PDF & Email