Nieruchomości – mieszkania w płycie

W Warszawie śred­nia staw­ka ofer­to­wa za lo­kal w pły­cie to ok. 7 tys. zł za mkw. Na Śródmieściu prze­cięt­na staw­ka za mkw. wiel­ko­pły­to­we­go miesz­ka­nia wynosi 9,4 tys. zł, mkw. naj­tań­sze­go lo­ka­lu kosz­tu­je w tej dziel­ni­cy 7,3 tys. zł. Na Mo­ko­to­wie jest to od­po­wied­nio 8,2 i 7,2 tys. zł, na Ocho­cie – 8,1 i 7,2 tys. zł, a na Żo­li­bo­rzu – 8,4 i 7,2 tys. zł.

Można nawet znaleźć 25-me­tro­wy lo­kal na dziesiątym pię­trze wiel­ko­pły­to­we­go blo­ku przy ul. Afry­kań­skiej na Sa­skiej Kę­pie, któ­re­go mkw. kosz­tu­je 9,2 tys. zł. Ce­na ofer­to­wa 36-me­tro­we­go dwu­po­ko­jo­we­go miesz­ka­nia przy ul. Rzy­mow­skie­go na Mo­ko­to­wie to 9 tys. zł za mkw., a 27-me­tro­wej ka­wa­ler­ki przy ul. Grzy­bow­skiej na Śród­mie­ściu – 11 tys. zł.za mkw.

Print Friendly, PDF & Email