Kredyt konsumencki – na czym polega i jak go spłacić wcześniej?

Kredyty konsumenckie są regulowane ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Umowa kredyt konsumencki to umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentów.

W przypadku takich kredytów konsumenckich kredytobiorcy mogą wcześniej spłacić zobowiązanie, przed terminem wskazanym w harmonogramie spłaty. Wystarczy uiścić na konto kredytodawcy odpowiednią kwotę tytułem spłaty i złożyć oświadczenie w banku lub firmie pożyczkowej.

W przypadku, gdy kredytobiorca decyduje się spłacić kredyt konsumencki przed terminem wskazanym w umowie kredytowej, ma prawo do zwrotu części kosztów związanych z udzieleniem zobowiązania. W art. 49 wspominanej ustawy określono, że w takim przypadku całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed taką spłatą.

Bank lub firma pożyczkowa udzielająca kredytu konsumenckiego musi zwrócić proporcjonalną część kosztów poniesionych w ramach prowizji przygotowawczej czy innych opłat administracyjnych.

Klient, który zamyka kredyt konsumencki, nie musi już ponosić z jego tytułu kosztów odsetek i opłacać np. składek ubezpieczeniowych, czy części prowizji, podzielonych na raty kapitałowo-odsetkowe.

W ramach formalności związanych z przedterminowym zwrotem zaciągniętego kredytu konsumenckiego może okazać się, że będzie istniała konieczność uiszczenia zastrzeżonej w umowie prowizji, pod warunkiem, że spłata ta przypadła na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Prowizja nie może przekraczać 1 proc. spłacanej części kredytu, o ile okres spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu określonym w umowie przekracza jeden rok.

ebroker.pl

Print Friendly, PDF & Email