Koniec kredytów w euro?

Oferta pożyczek walutowych staje się coraz uboższa. Banki wycofują się z nich z powodu rosnących kosztów finansowania i ryzyka kursowego

W ostat­nich dniach z udzie­la­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych w eu­ro wy­co­fał się PKO BP, a od po­cząt­ku stycz­nia zro­bi to tak­że Kre­dyt Bank.

– Bank pod­jął tę de­cy­zję w związ­ku z utrzy­mu­ją­cą się nie­pew­no­ścią na ryn­kach fi­nan­so­wych oraz to­wa­rzy­szą­cy­mi jej znacz­ny­mi wa­ha­nia­mi kur­su tej wa­lu­ty, co prze­kła­da się na ro­sną­ce kosz­ty fi­nan­so­wa­nia ak­cji kre­dy­to­wej w eu­ro – tłu­ma­czy Agniesz­ka Na­chy­ła z de­par­ta­men­tu mar­ke­tin­gu kre­dy­tów hi­po­tecz­nych Kre­dyt Ban­ku. Do­da­je, że klien­ci, któ­rzy obec­nie roz­wa­ża­ją ofer­tę kre­dy­tu hi­po­tecz­ne­go w eu­ro i zło­żą w ban­ku kom­plet­ny wnio­sek kre­dy­to­wy do koń­ca ro­ku, bę­dą mo­gli go uzy­skać.

Natomiast mBank i Mul­ti­Bank po cichu ograniczyły sprzedaż  tych kredytów tylko do swoich placówek, zrezygnowały ze współpracy z pośrednikami w tym zakresie.

Print Friendly, PDF & Email