Finanse Stanów Zjednoczonych Ameryki – gwarantowanie depozytów bankowych

W Stanach Zjednoczonych Ameryki depozyty bankowe gwarantowane są przez Federalną Korporację Ubezpieczenia Depozytów (ang. Federal Deposit Insurance Corporation). Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (FKUD) działa od 1 stycznia 1934 r. i uważana jest za najstarszy powszechny system gwarantowania depozytów na świecie. Do FKUD należą wszystkie amerykańskie banki federalne oraz wszystkie banki stanowe (w tym instytucje oszczędnościowe) bez względu na to, czy należą do Systemu Rezerwy Federalnej, czy też licencjonowane są przez władze stanowe. Dla tych wszystkich podmiotów system ubezpieczenia depozytów jest obowiązkowy. Fundusz ubezpiecza depozyty w ponad 8 500 banków federalnych i stanowych. FKUD gwarantuje w 100% wkłady osób fizycznych i prawnych do wysokości 250 000 USD. Podwyższenie maksymalnego poziomu gwarancji (ze 100 000 USD) miało miejsce w październiku 2008 r. i było odpowiedzią na zaburzenia na rynkach finansowych i obawy deponentów o bezpieczeństwo depozytów. Nowa maksymalna kwota deponowania depozytów będzie obowiązywać do końca 2013 r. Po tym terminie ma być przywrócony poprzedni, niższy maksymalny poziom gwarancji. Wyższy poziom ubezpieczenia ma nadal obowiązywać dla indywidualnych kont emerytalnych. Limit wypłat ustalany jest decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gwarancjom nie podlegają inwestycje w papiery wartościowe, fundusze wzajemne, ani też inne produkty inwestycyjne oferowane przez banki członkowskie. Gwarancjami nie są również objęte przedmioty wartościowe zdeponowane w skrytkach bankowych.

 

Print Friendly, PDF & Email