Finanse Słowacji – gwarantowanie depozytów bankowych

Działającą na Słowacji instytucją chroniącą depozyty bankowe jest Fundusz Ochrony Depozytów (słow. Fond Ochrany Vkladov). Do Funduszu Ochrony Wkładów (FOW) należą banki oraz towarzystwa budowlane działające na podstawie licencji wydanej przez Narodowy Bank Słowacji. Obowiązek przynależności do FOW powstaje w dniu przyjęcia przez ww. instytucje pierwszego depozytu, który jest objęty gwarancjami zgodnie z Ustawą. Gwarancjami objęte są depozyty wraz z odsetkami naliczonymi do dnia decyzji o niedostępności depozytów, ogłoszonej przez bank centralny lub ogłoszenia upadłości banku przez sąd. Gwarancjami w 100% objęte są depozyty do równowartości 100 000 euro. Słowacki system nie obejmuje gwarancjami depozytów banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji pośrednictwa finansowego, operatora systemu płatniczego i innych uczestników systemu płatniczego, krajowego depozytu papierów wartościowych i innych uczestników systemu płatniczego i rozliczeniowego instrumentów inwestycyjnych, giełdy papierów wartościowych, giełd towarowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, funduszy emerytalnych, firm świadczących usługi pocztowe, osób prawnych prowadzących loterie pieniężne, Słowackiego Banku Eksportowo-Importowego, Skarbu Państwa, funduszy państwowych oraz urzędów administracji centralnej, władz regionalnych, samorządowych, lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email