Finanse Polski – odporne na zawirowania

Dzięki ostrożnej polityce fiskalnej i prawidłowej realizacji budżetu stan finansów w 2011 r. uległ wyraźnej poprawie. Podstawowym osiągnięciem jest zmniejszenie nierównowagi budżetowej i wyhamowanie wzrostu zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Trwający kryzys zadłużenia w strefie euro pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla gospodarki polskiej. W 2011 r. utrzymywała się wysoka inflacja, a wzrost cen pogarszał nastroje konsumenckie oraz nastroje w całej gospodarce.

Polska gospodarka po raz kolejny wykazała się sporą odpornością na zawirowania światowe utrzymując w 2011 r. względnie wysokie tempo rozwoju. W ciągu 2011 r. udało się doprowadzić do wyraźnego zmniejszenia skali deficytu i wyraźnie przyhamować  proces narastania relacji długu publicznego do PKB.

 

Print Friendly, PDF & Email