Finanse Polski – deficyt obrotów bieżących

W maju zarówno wartość eksportu jak i importu towarów była na zbliżonym poziomie jak rok temu. Eksport towarów oszacowano na poziomie 12 mld euro, a import 13 mln euro. W porównaniu z danymi za maj 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 16 mln euro, czyli o 0,1 proc., a import towarów zmniejszył się o 15 mln euro, tj. o 0,1 proc.. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 933 mln euro i w porównaniu do maja 2011 r. pogłębiło się o 1 mln euro.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 416 mln euro. To głównie wskutek napływu netto kapitału zagranicznego w papiery wartościowe wyemitowane przez polskie podmioty, głównie obligacje skarbowe.

 

Print Friendly, PDF & Email