Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) co roku dokonuje badania atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Ocena dokonywana jest na podstawie następujących czynników atrakcyjności inwestycyjnej:
1) dostępność transportowa (decyduje o możliwościach i kosztach sprowadzania surowców do produkcji, dostarczania produktów do odbiorców oraz transportu pasażerskiego pracowników i kontrahentów),
2) koszty pracy,
3) wielkość i jakość zasobów pracy (czyli odpowiednia liczba wykształconych i posiadających oczekiwane umiejętności zawodowe pracowników, liczba pracujących i bezrobotnych),
4) chłonność rynku zbytu (decyduje o możliwości sprzedaży towarów i usług na rynku regionalnym oraz lokalnym – im jest wyższa, tym szybciej przedsiębiorcy zwrócą się koszty inwestycji),
5) poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej,
6) poziom rozwoju infrastruktury społecznej,
7) poziom rozwoju gospodarczego,
8 stopień ochrony i stan środowiska przyrodniczego,
9) poziom bezpieczeństwa powszechnego,
10) aktywność regionów wobec inwestorów (wskazuje inwestorom, jakie jest zaangażowanie władz samorządowych w promocję i tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego, czynnik ten mierzy się m.in. poprzez liczbę i jakość ofert inwestycyjnych).
O atrakcyjności inwestycyjnej decyduje optymalna kombinacja tych czynników, umożliwiająca zmniejszenie nakładów i bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy z czynników lokalizacji w innym stopniu i w inny sposób wpływa na atrakcyjność inwestycyjną. Przy czym inne czynniki liczą się w ogólnej klasyfikacji województw, a inne w ocenie podregionów dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej.

Print Friendly, PDF & Email