Za błędne decyzje urzędnika zapłaci on sam

Odszkodowania za niekompetencję i opieszałość urzędników kosztują Skarb Państwa miliony złotych każdego roku. W maju weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ustawa ta pozwala Skarbowi Państwa na zwrotną egzekucję wypłaconych odszkodowań od urzędników. Ale aby doszło do poniesienia osobistej odpowiedzialności majątkowej przez funkcjonariusza publicznego muszą być spełnione aż trzy warunki – łącznie.

Warunek pierwszy: na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody musi zostać wypłacone przez podmiot odpowiedzialny (np. gminę, szpital) odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, czyli m.in. w przypadkach działania urzędników bez podstawy prawnej.

Warunek drugi: naruszenie musi zostać spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem urzędnika.

Warunek trzeci: rażące naruszenie prawa musi zostać wyraźnie stwierdzone przez sąd lub organ.

 

(źródło: Gazeta Prawna)

Print Friendly, PDF & Email