Co z długami podatkowymi byłego małżonka?

W sytuacji, gdy dług podatkowy byłego małżonka, która powstała w trakcie trwania małżeństwa, nie została przez niego zapłacona, organ podatkowy może orzec o odpowiedzialności byłej małżonki za powstałą zaległość podatkową. Wynika to z ustawy ordynacja podatkowa art. 110: rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.

Rozwiedziony małżonek ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego byłego współmałżonka, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Zapis ten jest zabezpieczeniem majątku, który małżonek wypracował w okresie następującym po rozwodzie. Te same regulacje mają zastosowanie w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

Print Friendly, PDF & Email