Mieszkanie dla Młodych

 

 

 

 

 

 

Wraz z końcem 2012 roku wygasł rządowy program wsparcia – Rodzina na Swoim. Teraz Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program Mieszkanie dla Młodych.

Pod koniec listopada 2012 skierowano do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych. Nowy program wsparcia finansowego będzie nosił nazwę „Mieszkanie dla Młodych”.

Zgodnie z projektem ww. ustawy, o dofinansowanie w nabyciu mieszkania będą mogły ubiegać się osoby (zarówno małżonkowie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim), których wniosek o dofinansowanie do wkładu własnego został złożony najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym nabywca lokalu mieszkalnego ukończył 35 lat (w przypadku małżeństw, warunek ten dotyczy małżonka młodszego) oraz jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego, do dnia nabycia lokalu mieszkalnego nie będzie:

a) właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;

b) osobą, w odniesieniu do której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

c) współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Uprawnienia podmiotowe do nabycia dopłat do lokalu mieszkalnego uległy zmianie, w odniesieniu do tego przewidzianego w uchylonej już ustawie z dnia 8 września 2006r. o finansowym wsparciu rodziny i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Na gruncie tej ustawy, dopłatą do programu Rodzina na Swoim mogli być objęci wnioskodawcy, którzy nie byli jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; którym nie przysługiwało w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, oraz którzy nie byli najemcą lokalu mieszkalnego.

Jak wynika z powyższego, rygor dotyczący kręgu osób, które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na gruncie projektowanej ustawy, został złagodzony. Projekt ustawy przewiduje, że podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe będzie mógł być np. najemcą lokalu mieszkalnego bądź osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Jest to krok w dobrym kierunku, bowiem do tej pory najemcy lokali mieszkalnych byli pozbawieni możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w nabyciu własnego mieszkania.

Zmianie ulegnie również przedmiot, w odniesieniu do którego zainteresowany będzie mógł się ubiegać o pomoc finansową. Zgodnie z projektem ustawy, dofinansowanie do wkładu własnego będzie mogło zostać udzielone, jeżeli lokal mieszkalny będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy lokalu mieszkalnego i będzie on pierwszym użytkownikiem tego lokalu; ponadto powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekroczy 75 mkw.; cena zakupu lokalu mieszkalnego nie przekroczy kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego dla gminy, na terenie której położony będzie lokal mieszkalny. Ponadto lokal mieszkalny musi być położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego oraz cenę zakupu będzie przyjmować się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, a jeżeli umowa taka nie zostanie zawarta do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego – na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej.

W odróżnieniu od programu Rodzina na Swoim, wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe tylko przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. Ma to na celu wsparcia tego segmentu nieruchomości, także celem pobudzenia gospodarki narodowej.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej, jest to iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Dla przykładu można wskazać, że dla miasta stołecznego Warszawy w IV kwartale 2012r. był to koszt 5 789,50 zł/m2, dla Gdańska 5 532,50 zł/m2 a dla Wrocławia 5 182 zł/m2.

Zgodnie z projektem ustawy, dofinansowanie do wkładu własnego będzie mogło zostać udzielone wnioskodawcy, jeżeli:

– kredyt przyznany zostanie w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego;

– zostanie udzielony przez instytucję kredytującą;

– będzie stanowić on co najmniej 50% ceny zakupu lokalu mieszkalnego;

– zostanie udzielony na warunkach nie odbiegających na niekorzyść nabywcy lokalu mieszkalnego od warunków oferowanych przez instytucję kredytującą w stosunku do innych kredytów mieszkaniowych;

– zostanie udzielony w walucie polskiej, a umowa kredytu nie będzie uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut oraz jeżeli stroną zawartej umowy kredytu będzie nabywca lokalu mieszkalnego (w przypadku, gdy nabywcą lokalu mieszkalnego będzie małżeństwo, warunek, o którym tu mowa, będzie dotyczył obojga małżonków).

Warto przypomnieć, że w programie Rodzina na Swoim dopłaty były stosowane na podstawie umowy kredytu preferencyjnego podpisanej z bankiem udzielającym kredytów preferencyjnych przez osoby uprawnione do ubiegania się o dopłaty. W przypadku stwierdzenia przez bank kredytujący, że docelowy kredytobiorca nie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogli przystąpić rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy. Osoby przystępujące do umowy kredytu preferencyjnego nie uzyskiwały prawa do dopłat oraz tytułu własności do finansowanej kredytem nieruchomości. Ponadto z dopłat do oprocentowania można było skorzystać tylko raz. Dopłaty były stosowane od daty dokonania przez kredytobiorcę pierwszej spłaty raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej, pomniejszonej o należną dopłatę, a okres stosowania dopłat nie przekraczał 8 lat od daty zastosowania pierwszej dopłaty.

Dofinansowanie do wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych będzie przysługiwać w wysokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do wkładu własnego dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny, oraz:

1) powierzchni użytkowej nabywanego lokalu mieszkalnego – dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 mkw.,

lub

2) 50 mkw. – dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej większej niż 50 mkw.

Dodatkowo będzie przysługiwać dofinansowanie w wysokości kolejnych 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, w przypadku osób lub rodzin wychowujących w dniu złożenia wniosku o finansowe wsparcie dziecko/dzieci (także dziecko przysposobione). Jednocześnie będzie przysługiwać jednorazowe dofinansowanie także w wysokości 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, w przypadku beneficjentów, których gospodarstwo domowe po zakupie mieszkania powiększy się z tytułu urodzin trzeciego (lub kolejnego) dziecka lub w związku z przysposobieniem dziecka biologicznie obcego (jako trzeciego w rodzinie lub kolejnego) – przeznaczone na zmniejszenie salda zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez beneficjenta kredytu hipotecznego.

Podobnie jak w przypadku programu Rodzina na Swoim, w programie Mieszkanie dla Młodych zostaną przewidziane ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, w odniesieniu do której udzielono wsparcia finansowego.

W okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, nabywca tego lokalu nie będzie mógł:

1) dokonać zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,

2) wynająć lub użyczyć ten lokal mieszkalny innej osobie,

3) dokonać zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskać prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

W programie Rodzina na Swoim zaprzestawano stosowania dopłat w przypadku: 1) postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności; 2) uzyskania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem był inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku; 3) dokonania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Rygor polegający na ograniczeniu w rozporządzaniu lokalem mieszkalnym uległ skróceniu w odniesieniu do tego przewidzianego w programie Rodzina na Swoim. W programie Mieszkanie dla Młodych będzie on wynosił 5 lat. Zwrot części finansowego wsparcia w przypadku naruszenia ww. ograniczeń w rozporządzaniu lokalem mieszkalnym, nie będzie miał zastosowania, jeżeli zbycie prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego, nastąpi po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego, a środki pieniężne uzyskane z tego tytułu nabywca lokalu mieszkalnego zamierza przeznaczyć w okresie kolejnych 24 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego. W informacji, o której mowa wyżej nabywca lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do przeznaczenia środków ze zbycia lokalu mieszkalnego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku niewykonania przez nabywcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, będzie on musiał w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa okres kolejnych 24 miesięcy po zbyciu prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego, zwrócić na rachunek Funduszu Dopłat uzyskane wcześniej środki.

Zaznaczyć należy, że Program Rodzina na Swoim nie przewidywał warunkowego zwolnienia z obowiązku rozliczenia finansowego wsparcia przy zbyciu lokalu. Program „Mieszkanie dla Młodych” może być korzystniejszy od „Rodziny na Swoim”, ale w przypadku rodzin wielodzietnych. Na pewno mniej otrzymają single i małżeństwa bezdzietne. Na tym etapie, założenia programu Mieszkanie dla Młodych mogą ulec jeszcze zmianie z uwagi na fakt, że projekt nie przeszedł jeszcze procedury legislacyjnej. Obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych. Przewiduje się, że program ten miałby zacząć obowiązywać najszybciej w drugiej połowie 2013 roku.

Robert Naborczyk
prawnik

źródło: Property Journal

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum – Rodzina na swoim

Główne założenia kredytu z dopłatą Skarbu Państwa – RnS

Specyfika kredytu, udzielanego w ramach rządowego programu „Rodzina na Swoim”, polega na tym, że część należnych bankowi odsetek w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywa Skarb Państwa. Dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, z dnia 08 września 2006 roku – Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354, z późniejszymi zmianami.

Kto może otrzymać kredyt z dopłatą Skarbu Państwa – RnS

Zgodnie z ustawą, o kredyt w ramach programu Rodzina na Swoim mogą ubiegać się:
• małżeństwa – bez względu na to, czy posiadają dzieci,
• osoby samotnie (bez względu na wiek) wychowujące przynajmniej jedno:
– małoletnie dziecko,
– dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
– dziecko do 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
• single, czyli osoby niezamężne/nieżonate i nie wychowujące dzieci.
Ponadto osoby ubiegające się o kredyt RnS:
• nie mogą przekroczyć wieku 35 lat; w przypadku małżonków bierze się pod uwagę wiek młodszego z nich,
• muszą posiadać zdolność kredytową, pozwalającą na spłatę pełnych rat kredytu (rat nie pomniejszonych o dopłatę do odsetek),
• nie są lub nie były stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego,
• jeśli w ocenie instytucji udzielającej kredytu nie posiadają wymaganej zdolności kredytowej, do umowy o kredyt mogą przystąpić inne osoby, które są spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą (rodzeństwo, rodzice, macocha, teściowie, ojczym, inni krewni),
• nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
• nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• nie posiadają spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
• nie mogą być najemcami lokalu mieszkalnego.

Z dopłat mogą skorzystać osoby (będące najemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego), które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:
• wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
• rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Po nowelizacji ustawy, w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. określono jeszcze dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Są to:
• uzyskanie przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (dopłaty byłyby nadal udzielane w przypadku nabycia tych praw w drodze spadku),
• zmiana, przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat, sposobu użytkowania kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzn. przeznaczenie go na cele inne niż zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Limity cen – średnie wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2012

Aktualną tabelę ze wskaźnikami przeliczeniowymi na dany kwartał można na bieżąco znaleźć na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tabela: Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w III kwartale 2012 r., o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz. 1465).

Źródło: http://bgk.com.pl/

Kredyty hipoteczne – doradcy kredytowi WGN KREDYTY pomogą zbadać zdolność kredytową, udzielą bezpłatnych porad i pomocy. Sprawdzimy bezpłatnie zdolność kredytową, skompletujemy dokumenty, wynegocjujemy najlepsze warunki kredytowania i pomożemy w uruchomieniu Twojego kredytu hipotecznego. Portal WGN Kredyty zawiera kalkulatory i porównywarki kredytowe: harmonogram spłat, nadpłata kredytu – oszczędności, konsolidacja kredytów, zdolność kredytowa, wylicz spread, porównaj produkty bankowe, porównaj kredyty, PLN czy waluta, raty równe czy malejące. Tutaj możesz porównać oferty, zobaczyć rankingi skorzystać z bezpłatnych porad. Ponadto wgnkredyty.pl zawiera aktualności, finanse, raporty o rynku finansowym i raporty o rynku nieruchomości.

Translate »