UOKIK: Czytajmy dokładnie umowy z deweloperami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do dokładniejszego czytania umów klientów z deweloperami. Od początku bieżącego roku urząd wydał 30 decyzji kwestionujących 150 praktyk deweloperów sprzedających nowe mieszkania. Najczęściej kwestionowany był zapis w umowie przedwstępnej obciążający kupującego wszystkimi kosztami transakcji nabycia mieszkania, takimi jak koszty taksy notarialnej, podatek VAT, opłata za wpis w księdze wieczystej czy wypis aktu notarialnego. Zgodnie z prawem cześć tych kosztów ma ponosić deweloper. Do innych nieprawidłowości należało przyznanie deweloperowi prawa do wskazania kancelarii notarialnej, w której będzie podpisana umowa sprzedaży mieszkania. Poważne zastrzeżenia budziły też zapisy pozbawiające konsumentów prawa odstąpienia od umowy bez kar umownych w przypadku, gdy jej istotne warunki ulegną zmianie, jak np. podwyższenie ceny mieszkania z różnych przyczyn.

Print Friendly, PDF & Email