Nieruchomości komercyjne w Europie – II kwartał

W drugim kwartale 2013 r. zauważono wysoki popyt i dużą aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie mimo niespokojnej atmosfery na światowych rynkach akcji i obligacji. Wielkość obrotów we tym kwartale to 32 mld euro, czyli największy  wynik w ujęciu kwartalnym od 2007 r. Porównując z pierwszym kwartałem wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych zmniejszyła się o 4%, ale wzrosła rok do roku o 8,6%, a wolumeny inwestycji zagranicznych i krajowych wzrosły odpowiednio o 15% i 5%.  Duże aktywa cieszą się największym zainteresowaniem globalnych funduszy emerytalnych, ubezpieczeniowych i państwowych funduszy inwestycyjnych, które odpowiadają za największy wzrost aktywności inwestycyjnej. Francja, Niemcy i Wielka Brytania, nadal zajmują dominującą pozycję na europejskim rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne z 62% udziałem w łącznych obrotach w ostatnim kwartale. Sektor nieruchomości handlowych (wzrost o 14%) i magazynowych (o 13%) miał największy udział we wzroście aktywności inwestycyjnej w ujęciu rocznym.  A w ostatnim kwartale najbardziej wzrosła liczba inwestycji w nieruchomości biurowe.

Print Friendly, PDF & Email