Echo Investment z zyskiem 424,8 mln zł netto

I połowę 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto wynoszącym 424,8 mln PLN, wyższym o ponad 40% w odniesieniu do zysku wypracowanego w I półroczu 2013 roku. Przychody netto przekroczyły 223,4 mln PLN pozostając na poziomie 15% niższym do osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (260,6 mln PLN). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł po I półroczu 2014 roku 527,1 mln PLN, i był wyższy o 7% w stosunku do wyniku EBIT na koniec I półrocza 2013 roku.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2014 roku w rozbiciu na trzy podstawowe segmenty rynku, na których operuje Emitent, wyglądały następująco: centra handlowe – 158,3 mln PLN, biura i hotele – 40,4 mln PLN, mieszkania – 20,6 mln PLN, pozostałe – 4,1 mln PLN.

Całkowita wartość aktywów Grupy Kapitałowej Echo Investment wzrosła o blisko 11 % w stosunku do wartości aktywów z końca I półrocza 2013 roku i ma wartość 6,35 mld PLN. Poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnął wartość 3,18 mld PLN i był o ponad 16% wyższy od wartości sprzed roku.
Na koniec I półrocza 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała 497,8 mln PLN środków pieniężnych (wzrost na przestrzeni roku o blisko 80 mln PLN).

fot. Centrum Olimpijskie w Warszawie, autor:VanNouten/ pl.wikipedia.org

Print Friendly, PDF & Email