Depozytowe zabezpieczenie roszczenia

Depozyt może stanowić zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. W sposób szczegółowy określa to kodeks postępowania cywilnego. Na jakich zasadach może dojść do zabezpieczenia w ten sposób? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule, powołując się na kodeks postępowania cywilnego.

Czy depozyt może stanowić formę zabezpieczenia roszczenia pieniężnego? Jak najbardziej, istnieje taka możliwość. Artykuł 747 kodeksu postępowania cywilnego uwzględnia następujące formy zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. W pierwszej kolejności zabezpieczenia takiego możemy dokonać poprzez zajęcie wskazanej nieruchomości. Może to być również obciążenie wskazanej nieruchomości hipoteką przymusową a także ustanowienie zakazu jej zbywania. Innym sposobem na zabezpieczenie roszczenia pieniężnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę albo środków znajdujących się na rachunku bankowym. Są to tylko niektóre formy na dokonanie takiego zabezpieczenia. Szczegółowa ich lista znajduje się we wskazanym wyżej artykule kodeksu postępowania cywilnego.

Należy przy tym wspomnieć, że kodeks uwzględnia przypadki, kiedy to formą zabezpieczenia roszczenia pieniężnego są rzeczy, które we względnie krótkim czasie mogą ulec zepsuciu. Do tego rodzaju zabezpieczenia dochodzi jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy nie istnieją żadne inne formy zabezpieczenia ustanowionego roszczenia, oraz kiedy istnieje możliwość szybkiej sprzedaży tych rzeczy tak, aby można było z ich tytułu zaspokoić roszczenie, zanim ulegną zepsuciu.

Na to, czy mamy możliwość na zabezpieczenie roszczenia pieniężnego poprzez ustanowienie depozytu, odpowiada artykuł 742 kodeksu postępowania cywilnego. Mówi on, że istnieje możliwość na uchylenie dotychczasowego zabezpieczenia poprzez złożenie oczekiwanej kwoty zabezpieczenia bezpośrednio na konto depozytowe Ministra Finansów. Kwota ta musi albo wynosić tyle, ile żąda strona, albo całkowicie wystarczającej na pełne zabezpieczenie.

Jeśli chodzi o depozytowe zabezpieczenie roszczenia pieniężnego poprzez dokonanie wpłaty na konto Ministra Finansów, to zabezpieczenie takie upada w sytuacji, kiedy sąd wyda postanowienie, które stwierdzi upadek zabezpieczenia. Należy pamiętać, że sąd dokona takiej czynności wyłącznie na wniosek zobowiązanego. W drugim przypadku, kiedy to zabezpieczenia dokonuje się poprzez wpłacenie na konto Ministra Finansów sumy wystarczającej do zabezpieczenia, zabezpieczenie takie upada w chwili, kiedy sąd stwierdzi, czy pieniądze jakie zostały wpłacone na konto depozytowe, w zupełności wystarczą do zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.

Za wyjątek uznawane są depozyty prawa procesowego. Jak ujęto w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 roku, tego rodzaju depozyty składane są na potrzeby oraz cele postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela odbywa się w tym przypadku na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego. W związku z tym zabezpieczenie dokonywane jest tutaj bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu. Mówi o tym kodeks postępowania cywilnego. W takiej sytuacji istnieje możliwość zmiany dotychczas ustanowionej formy zabezpieczenia właśnie na depozyt. Co więcej, w przypadku takim również procedura uzyskania zgody na złożenie takiego przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, nie jest tak czasochłonna, a jest to niewątpliwa zaleta.

Celem podsumowania, depozyt może być formą zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Aby dokonać takiej formy zabezpieczenia, należy wpłacić pieniądze na konto Ministra Finansów. W przypadku upadku zabezpieczenia depozytowego, to dochodzi do niego na drodze decyzji sądowej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email