Finanse podatnika: ulga internetowa

W tym roku ulgę internetową polscy podatnicy odliczają według nowych zasad.

Zgodnie z obowiązującym art. 26 ust. 1 pkt 26a ustawy o PIT podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Natomiast z art. 26 ust. 7 wynika, że wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi), dane identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Nalez zwrócić uwagę, że nie musi to być faktura VAT.

Warunki odliczenia

Skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia łączne spełnienie następujących warunków:

● podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania internetu,

● poniesiony wydatek musi być udokumentowany dowolnym dowodem, np. rachunkiem, dowodem wpłaty,

● wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Print Friendly, PDF & Email